Hoppa till huvudinnehållet

AF2404 Byggnadsakustik 7,5 hp

Kursen ger en inblick i vanliga problem inom byggnadsakustik och kunskap om hur man löser sådana problem i samarbete med specialister.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2404 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Byggnadsakustik, Grundläggande akustiska definitioner och grundbegrepp. Kvantifiering och analys av ljud. Fysiologiska effekter orsakade av buller. Ljudöverföring, ljudabsorbering och ljudisolering. ljudpulser, Flanktransmission. Trafikbuller. Ljudutbredning utomhus. Ljudisolering i flerbostadshus. Ljudutbredning i rum. Steg- och luftljudisolering.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

·         Beskriva de fysiologiska effekterna orsakade av buller.

·         Definiera grundläggande akustiska definitioner.

·         Beskriva hur ljud kvantifieras och analyseras.

·         Förklara grundläggande principer för ljudöverföring, ljudabsorbering och ljudisolering.

·         Beräkna ljudisolering i bostadshus.

·         Utföra trafikbullerberäkningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i byggnadsmateriallära och byggnadsfysik, 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF1301 och AF1402.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2404

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Wålinder walinder@kth.se