Hoppa till huvudinnehållet

AF2508 Installationsteknik och -system 7,5 hp

Kursens mål är att ge en god insikt om grundläggande installationstekniska komponenter och system samt dessas funktion och prestanda i olika kategorier av byggnader, inklusive högpresterande byggnader (passivhus, nära-noll- och plusenergibyggnader).

Särskilt vikt läggs vid sambanden mellan komplexa systems funktionskvalitet, driftsäkerhet och hållbarhet med fokus påenergi-/resurs- och kostnadseffektivitet samt miljöpåverkan.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2508 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Efter fullgjord kurs ska studenten ha tillägnat sig goda kunskaper om följande delmoment avseende installationstekniska komponenter, system och tjänster:

• Brukarbehov (luftkvalitet, termisk komfort, belysning, tappvatten mm) i olika kategorier  av byggnader

• Luftflöden och termiska förlopp i byggnader

• Komponentval och systemuppbyggnad (uppvärmning/kylning, tappvattenberedning, ventilation, belysning, el mm)

• Systemgränser och systemoptimering vid ny- och ombyggnation (från enskilda byggnader till byggnadskluster och distrikt)

• Lågexergisystem och förnybar energiteknik

• Energieffektivitet och energikvalitetsförvaltning i byggnader

• Styr- och reglersystem

• Driftsäkerhet och hållbarhet

• BIM-baserade installationstekniska applikationer

• Funktionskvalitet, prestandauppföljning och kundnytta

Lärandemål

Kursens mål är att ge en god insikt om grundläggande installationstekniska komponenter och system samt dessas funktion och prestanda i olika kategorier av byggnader, inklusive högpresterande byggnader (passivhus, nära-noll- och plusenergibyggnader).

Särskilt vikt läggs vid sambanden mellan komplexa systems funktionskvalitet, driftsäkerhet och hållbarhet med fokus påenergi-/resurs- och kostnadseffektivitet samt miljöpåverkan.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i installations- och energisystem samt byggnadsfysik 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF1002 och AF1402.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

ÖVN1-Övningsuppgifter; 3 ECTS; betygsskala P,F

TEN1 - Skriftlig tentamen; 4,5 ECTS; betygsskala A-F

Övriga krav för slutbetyg

Godkända moment ÖVN1 och TEN1

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2508

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Torun Widström (torun.widstrom@byv.kth.se)

Övriga föreskrifter

Nya version av kursplan är skapad med anledning av byte av avdelning under vårterminen 2019.