Hoppa till huvudinnehållet

AF2511 Installationstekniska system, tillämpad kurs 7,5 hp

Målet för denna kurs är att skapa en helhetlig förståelse på systemnivå kring sambanden mellan inomhusklimat, brukarnöjdhet, byggnaders energiprestanda, byggnadsekonomi, miljö och hållbar utveckling.

Särskilt vikt läggs vid sambanden mellan komplexa systems funktionskvalitet, driftsäkerhet och hållbarhet med fokus på energi-/resurs- och kostnadseffektivitet  med hjälp av bland annat avancerade simuleringsverktyg.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2511 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Behovsanpassad belysningsteknik (inkl dagsljusoptimering) samt belysningskvalitet i byggnader
 • Byggnadsakustik och akustisk komfort i byggnader
 • Byggnadsautomation, styr- och reglerteknik
 • Installations-/energisystem och byggnadsekonomi
 • Projektering av installations- och energisystem för högpresterande byggnader (passivhus, nära-nollenergi- samt plusenergibyggnader)
 • Metoder och verktyg för utvärdering och visualisering av byggnaders inneklimat- och energiprestand
 • Användning av simuleringsverktyg (t ex IDA ICE) för utvärdering och certifiering av byggnaders inneklimat- och energiprestanda enligt LEED, BREEAM samt Miljöbyggnad.

Lärandemål

Huvudmålet för denna kurs är att skapa en helhetlig förståelse på systemnivå kring sambanden mellan inomhusklimat, brukarnöjdhet, byggnaders energiprestanda, miljöpåverkan och byggnadsekonomi.

Efter avslutad kurs förväntas studenter:

 • Kunna förklara hur termisk komfort, luftkvalitet, belysningskvalitet och akustisk kvalitet påverkar brukares inneklimatupplevelse och prestationsförmåga.
 • Kunna analysera och förklara sambanden mellan byggnaders inomhusklimat, energieffektivitet, miljöpåverkan och byggnadsekonomi.
 • Ha goda kunskaper om avancerade installations- och energisystem för högpresterande byggnader (passivhus, nära-nollenergi- och plusenergibyggnader)
 • Utvärdera byggnaders inneklimat och energiprestanda med hjälp av avancerade simuleringsverktyg.
 • Certifiera en byggnads inneklimat och energiprestanda enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad med hjälp av avancerade simuleringsverktyg.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i installations- och energisystem 7,5 hp motsvarande innehåll i kurser AF2508.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Byggnadsfysik 7,5 hp motsvarande innehåll i kurs AF1402.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända moment PRO1 och TEN1

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ivo Martinac

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2511

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Wei Liu (wei.liu@byv.kth.se)

Övrig information

ersätter AF2509