Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AF2602 Bergmekanik 7,5 hp

Figur: Schakt för rulltrappa i den underjordiska pedeltågsstationen Odenplan, Stockholm, under byggtid och efter färdigställande (Spross et al. 2020, Rock Mech Rock Eng, 53:1129-1143, CC-BY 4.0)

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper för dimensionering i berg, vilket inkluderar: (1) de mekaniska egenskaperna för intakt berg och bergmassa, (2) bergmassans hållfasthet, (3) spänningar och deformationer kring hålrum i berg, (4) olika typer av brottmekanismer. Efter kursen ska studenterna kunna:

 • Förstå de grunläggande skillnaderna mellan bergmassa och konstgjorda material som stål och betong.
 • Identifiera olika geologiska risker.
 • Använda olika typer av klassificeringssystem.
 • Bestämma de mekaniska egenskaperna för intakt berg och bergmassa.
 • Beräkna spänningar och deformationer kring hålrum i berg.
 • Förstå och kunna beräkna samspelet mellan bergmassa och installerad förstärkning.
 • Analysera typiska stabilitetsproblem i berg för tunnlar, slänter och vid grundläggning på berg.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Masterprogram, husbyggnads- och anläggningsteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60028

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Johan Spross (johan.spross@byv.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AF2602 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen bedrivs på campus och innehåller föreläsningar med bergmekanisk teori och workshopar där teorin övas i beräkningsexempel. Mycket av arbetet utförs i grupper. Kursen innehåller en obligatorisk laboration och ett studiebesök.

Kursinnehåll

 • Grundläggande ingenjörsgeologiska och bergmekaniska begrepp
 • Geologiska osäkerheter och berggrundens beteende
 • Förundersökningsteknik
 • Bergmassans egenskaper
 • Bergförstärkning
 • Samverkan mellan berg och installerad förstärkning vid tunnelbyggande
 • Block och valvstabilitet i tunnlar
 • Släntstabilitet
 • Grundläggning på berg

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • Redogöra för de grundläggande skillnaderna mellan bergmassa och andra typer av tillverkade konstruktionsmaterial.
 • Beskriva berggrundens beteende under olika geologiska förhållanden samt identifiera vanliga typer av geologiska osäkerheter.
 • Använda olika bergmekaniska klassificeringssystem såsom Q-systemet, Rock Mass Rating (RMR) och Geological Strength Index (GSI).
 • Bestämma bergmekaniska egenskaper för intakt berg, bergsprickor och bergmassa för användning i olika typer av bergmekaniska beräkningar. 
 • Beräkna radiella och tangentiella spänningar och deformationer kring underjordiska utrymmen.
 • Analysera principiell samverkan mellan bergmassa och installerad bergförstärkning i tunnlar med konceptet för bergmassans responskurva.
 • Analysera typiska stabilitetsproblem vid byggande i och på berg för bl.a. tunnlar, dammar och slänter såsom blockstabilitet, valvstabilitet, släntstabilitet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i geoteknik eller grundläggningsteknik 7,5 hp motsvarande innehåll i kursen AF1601

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i grundläggningsteknik samt strukturmekanik, strukturteknik motsvarande innehåll i kurserna AF1005 och AF2609.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Rock Engineering av Arild Palmström och Håkan Stille

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), godkända inlämnade övningsuppgifter (ÖVN1; 3 hp) och laborationer (LAB1; 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan Spross (johan.spross@byv.kth.se)

Övrig information

Gammal kod: 1L1602