AF2602 Bergmekanik 7,5 hp

Rock Mechanics

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper för dimensionering i berg, vilket inkluderar: (1) de mekaniska egenskaperna för intakt berg och bergmassa, (2) bergmassans hållfasthet, (3) spänningar och deformationer kring hålrum i berg, (4) olika typer av brottmekanismer. Efter kursen ska studenterna kunna:

 • Förstå de grunläggande skillnaderna mellan bergmassa och konstgjorda material som stål och betong.
 • Identifiera olika geologiska risker.
 • Använda olika typer av klassificeringssystem.
 • Bestämma de mekaniska egenskaperna för intakt berg och bergmassa.
 • Beräkna spänningar och deformationer kring hålrum i berg.
 • Förstå och kunna beräkna samspelet mellan bergmassa och installerad förstärkning.
 • Analysera typiska stabilitetsproblem i berg för tunnlar, slänter och vid grundläggning på berg.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Grundläggande ingenjörsgeologiska och bergmekaniska begrepp
 • Geologiska osäkerheter och berggrundens beteende
 • Förundersökningsteknik
 • Bergmassans egenskaper
 • Bergförstärkning
 • Samverkan mellan berg och installerad förstärkning vid tunnelbyggande
 • Block och valvstabilitet i tunnlar
 • Släntstabilitet
 • Grundläggning på berg

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • Redogöra för de grundläggande skillnaderna mellan bergmassa och andra typer av tillverkade konstruktionsmaterial.
 • Beskriva berggrundens beteende under olika geologiska förhållanden samt identifiera vanliga typer av geologiska osäkerheter.
 • Använda olika bergmekaniska klassificeringssystem såsom Q-systemet, Rock Mass Rating (RMR) och Geological Strength Index (GSI).
 • Bestämma bergmekaniska egenskaper för intakt berg, bergsprickor och bergmassa för användning i olika typer av bergmekaniska beräkningar. 
 • Beräkna radiella och tangentiella spänningar och deformationer kring underjordiska utrymmen.
 • Analysera principiell samverkan mellan bergmassa och installerad bergförstärkning i tunnlar med konceptet för bergmassans responskurva.
 • Analysera typiska stabilitetsproblem vid byggande i och på berg för bl.a. tunnlar, dammar och slänter såsom blockstabilitet, valvstabilitet, släntstabilitet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående studerande:

150hp samt kursen Geoteknik med grundläggning eller motsvarande samt Engelska B.

För programstuderande:

Geoteknik med grundläggning

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Rock Engineering av Arild Palmström och Håkan Stille


Rock Engineering av Arild Palmström och Håkan Stille, 2010.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), godkända inlämnade övningsuppgifter (ÖVN1; 3 hp) och laborationer (LAB1; 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Fredrik Johansson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2602

Ges av

ABE/Jord- och bergmekanik

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan Spross (johan.spross@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Gammal kod: 1L1602