Hoppa till huvudinnehållet

AF2608 Tunnel Engineering 6,0 hp

När kursen är klar skall studénterna kunna:

Dimensionera tunnlar, bergförstärkning och injektering och utvärdera de mest viktiga frågeställningarna

Utvärdera metod för tunneluttaget från såväl teknisk som produktionssynpunkt.

Analysera tid och kostnader för vanliga tunnlar utifrån risk och organisatoriska utgångspunkter.

Utföra grundläggande analys av ventilationsfrågorna

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF2608 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Ingenjörsgeologi
 • Tunnel sprängning
 • Tunnel borrnings maskiner (TBM)
 • Tunnel fösträkninig
 • Tunnel ventilation
 • Injektering
 • MIljöfrågor
 • Tunnel kost, tider och planering
 • Tunnel Konrakt
 • Management
 • Risk analysis

Lärandemål

När kursen är klar skall studénterna kunna:

Dimensionera tunnlar, bergförstärkning och injektering och utvärdera de mest viktiga frågeställningarna

Utvärdera metod för tunneluttaget från såväl teknisk som produktionssynpunkt.

Analysera tid och kostnader för vanliga tunnlar utifrån risk och organisatoriska utgångspunkter.

Utföra grundläggande analys av ventilationsfrågorna

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp akademiska studier inom ingenjörsprogram eller motsvarande samt dokumenterad kunskaper i engelska B eller motsvarande.

AF2602 Rock Mechanics

Rekommenderade förkunskaper

AF 2602 Rock Mechanics

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Hoek and Brown: Underground excavtion of rock
 • Palmström and Stille: Rock Engineering

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Ten1 - tentamen, 4.5 hp
 • Övn1 - övningar, 3.0 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2608

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd