AF2611 Jordmekanik, avancerad kurs 7,5 hp

Geotechnical Engineering, Advanced Course

Kontinuummekanik; Spänning-töjningssamband; Spänningsvägar; 3D spänningar & töjningar

Elasticitet och plasticitet

Triaxialförsök och dess utvärdering

Konstitutiva jordmodeller

Rutinförsök och ödometerförsök

FE-programmet Plaxis

Analys och design av ett praktiskt ingenjörsproblem är inkluderat i kursen som ett projektarbete

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kontinuummekanik; Spänning-töjningssamband; Spänningsvägar; 3D spänningar & töjningar

Elasticitet och plasticitet

Triaxialförsök och dess utvärdering

Konstitutiva jordmodeller

Rutinförsök och ödometerförsök

FE-programmet Plaxis

Analys och design av ett praktiskt ingenjörsproblem är inkluderat i kursen som ett projektarbete

Lärandemål *

Kursen fokuserar på tillämningen av jordmekanik vid analys och design av stödkonstruktioner såsom stödmur, spont och armerad jord. Kursen är problemorienterad där du som student arbetar med en komplex konstruktion och där du beaktar hela designprocessen. Handberäkningar kombineras med numerisk modellering där deformationer beaktas. Kursen betonar valet av parametrar i beräkningarna. För att erhålla lämpliga indata för analyserna så utförs rutinförsök, ödometerförsök och odränerade triaxialförsök på jordprov. Huvudsyftet med kursen är att ge avancerad kunskap om analys och design av geotekniska konstruktioner

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

AF1601 Soil Mechanics and Foundation Engineering

AF2609 Foundation Engineering

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Artiklar, rapporter och föreläsningsanteckningar som delas ut kontinuerligt under kursens gång

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygs: A-E

ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygs: P

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Stefan Larsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2611

Ges av

ABE/Jord- och bergmekanik

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

William Bjureland, wbj@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.