Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kontinuummekanik; Spänning-töjningssamband; Spänningsvägar; 3D spänningar & töjningar

Elasticitet och plasticitet

Triaxialförsök och dess utvärdering

Konstitutiva jordmodeller

Rutinförsök och ödometerförsök

FE-programmet Plaxis

Analys och design av ett praktiskt ingenjörsproblem är inkluderat i kursen som ett projektarbete

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AF2611 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kontinuummekanik; Spänning-töjningssamband; Spänningsvägar; 3D spänningar & töjningar

Elasticitet och plasticitet

Triaxialförsök och dess utvärdering

Konstitutiva jordmodeller

Rutinförsök och ödometerförsök

FE-programmet Plaxis

Analys och design av ett praktiskt ingenjörsproblem är inkluderat i kursen som ett projektarbete

Lärandemål

Kursen fokuserar på tillämningen av jordmekanik vid analys och design av stödkonstruktioner såsom stödmur, spont och armerad jord. Kursen är problemorienterad där du som student arbetar med en komplex konstruktion och där du beaktar hela designprocessen. Handberäkningar kombineras med numerisk modellering där deformationer beaktas. Kursen betonar valet av parametrar i beräkningarna. För att erhålla lämpliga indata för analyserna så utförs rutinförsök, ödometerförsök och odränerade triaxialförsök på jordprov. Huvudsyftet med kursen är att ge avancerad kunskap om analys och design av geotekniska konstruktioner

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i geoteknik, grundläggningsteknik och geokonstruktioner om minst 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF1601 och AF2609.

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i FEM, finita elementmetoden, inklusive elementformuleringar, numeriska lösningsmetoder och modellering motsvarande innehållet i AF2024

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygs: A-E

ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygs: P

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Stefan Larsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2611

Ges av

ABE/Jord- och bergmekanik

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Alireza Ahmadi alahmadi@kth.se