Hoppa till huvudinnehållet

AF269U Grundläggningsteknik och geokonstruktioner 7,5 hp

Efter kursen ska studenterna kunna:

• Förstå samverkan mellan konstruktion och undergrund.

• Konstruera djupgrundläggning, pålad grundläggning, spontkonstruktioner, stödkonstruktioner och jordförstärkning.

• Utvärdera samverkan och rörelser i byggnad och undergrunden

• Beräkna spänningar och töjningar i jord och konstruktion.

• Utvärdera deformationer i jorden till följd av schaktning och grundläggningsarbeten.

Notera att alla föreläsningar och övningar kommer att hållas på engelska.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AF269U (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektering av geokonstruktioner med avseende på rörelser i undergrunden

Geokonstruktioner

Djup grundläggning

Pålad grundläggning

Spont konstruktioner

Stöd konstruktioner

Jord förstärkning

Lärandemål

Målet med kursen är att ge avancerad kunskap om analys och beräkningar av geokonstruktioner. Efter kursen ska studenterna kunna:

 • Förstå samverkan mellan konstruktion och undergrund.

 • Konstruera djupgrundläggning, pålad grundläggning, spontkonstruktioner, stödkonstruktioner och jordförstärkning.

 • Utvärdera samverkan och rörelser i byggnad och undergrunden

 • Beräkna spänningar och töjningar i jord och konstruktion.

 • Utvärdera deformationer i jorden till följd av schaktning och grundläggningsarbeten.

 Notera att alla föreläsningar och övningar kommer att hållas på engelska.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i strukturmekanik,byggteknik och grundläggande kurs i jordmekanik eller grundläggning. Motsvarar minst två kurser om 7,5högskolepoäng.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper istrukturmekanik,byggteknik och grundläggandekurs i jordmekanik eller grundläggning Motsvarar minst 2 kurser om 7,5 högskolepoäng.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium "Foundation Engineering" framtaget av avdelningen för Jord och Bergmekanik.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Ten1-tentamina, 4,5 hp

Övn1-övningar, 3,0 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF269U

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Larsson, stefan.larsson@byv.kth.se, 08-790 6016

Övrig information

Uppdragsutbildningskurs. Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.