Hoppa till huvudinnehållet

AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2720 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Dimensionering av ventilation, värme, vatten och avlopp
 • IFC-formatet
 • Projektering med mjukvara avsedd för BIM-modellering
 • Samordning av flera installationer för granskning och kontroll av BIM-modeller
 • BIM som verktyg i arbetet med att uppnå ett hållbart byggande
 • BIM-teori och parametrisk design

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • utföra enklare dimensionering av värme, ventilation, vatten och avlopp
 • utföra enklare projektering av VVS-installationer
 • samordna modeller från olika discipliner och utföra kollisonskontroller

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AF1730 Building Information Modeling

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1: skriftlig tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ahmad Reza Roozbeh

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2720

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Adam Roozbeh, aroozbeh@kth.se

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.