Hoppa till huvudinnehållet

AF2903 Vägdimensionering, byggande och underhåll 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2903 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I den här kursen kommer studenterna att få lära sig om karakterisering av vägmaterial och dess mekaniska egenskaper. På samma sätt får studenterna förståelse för beläggningsskademekanismer, orsaker och reparationstekniker. Studenter kommer dessutom att få kunskaper om mekanistisk dimensionering, byggande, underhåll och upprustning av flexibla beläggningar. Kursen fokuserar också på tillståndsbedömning av beläggningar, system för underhåll, kostnadsanalys, kvalitetskontroll och entreprenadkontrakt. Kursen kombinerar föreläsningar, med on-line kursmaterial och praktiska övningar.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Förstå felorsaker/mekanismer i beläggningar;
 • Lära sig principerna för byggande, underhåll och upprustning av flexibla beläggningar;
 • Känna till karakterisering och mekaniska egenskaper för asfaltbindemedel, ballast och asfaltmassa;
 • Förklara volymetrisk sammansättning av asfaltbetong;
 • Beskriva beläggningsutvärdering och säkerhet;
 • Lär sig grunderna för mekanistisk-empirisk överbyggnadsdimensionering;
 • Förstå livscykelanalyser och livscykelkostnader för beläggningar;
 • Beskriva Pavement Management System;
 • Förklara kvalitetskontroll och kvalitetssäkring av beläggningar;
 • Förstå upphandling och budgivning vid beläggningsarbeten.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i Väg- och banteknik samt bärverksanalys, om totalt 15 hp motsvarande innehåll i kurser AF2901 och AF2003. 

Gymnasiekurserna Eng B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Examination, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Exercises, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För att få godkännt på kursen ska alla uppgifter lämnas in och bli godkända av respektive övningsassistent.

Rapportgranskning och presentation skall ske i grupper om högst 3 personer.Varje student förväntas göra sin andel, inklusive avsnittet presentation och diskussion. Detta kommer att bedömas strikt av övningsassistenten.

75% närvaro på hela kursen krävs.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2903

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Alvaro Guarin, alvaro.guarin@abe.kth.se, 08-790 8708