Hoppa till huvudinnehållet

AF2905 Väg- och Banteknik, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen kommer på vägsidan att ta upp optimeringen av bygg- och underhållsprocesser av vägsinfrastruktur genom att använda digitala verktyg samt livscykelanalys På järnvägssidan fortsätter kunskapsuppbyggnaden om järnvägars konstruktion drift och underhåll samt trafikeringsfunktion.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AF2905 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I den här kursen kommer studenterna att lära sig avancerade koncepter om väg- och järnvägssystemet såsom:

-       Spårkrafter och banans påverkan av trafiken.

-       Spårutformning och projektering för effektiv järnvägstrafik.

-       Arbetsprocesser kopplad till järnvägens komponenter och deras materialegenskaper.

-       Byggnadsprocesser för konstruktion och underhåll av olika vägar och järnvägar.

-       Optimering vid vägutformning.

-       Ekonomi kring LCC-teknik och beräkning.

-       Miljö och hållbarhet med LCA-teknik och beräkning.

-       Bedömning av väginfrastrukturs beteende med Finita Element simuleringar.

-       Forskningsrelaterade frågor kring väg- och banteknik.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

-       Beskriva materialegenskaper och deras inverkan för bananläggningens komponenter.

-       Förklara byggprocessen och driftens miljöpåverkan av olika väg- och järnvägsinfrastrukturer.

-       Förklara planerings- och underhållsfrågor inklusive LCC och LCA

-       Utveckla och tillämpa LCA modeller om vägbyggnadsprocessen.

-       Optimera vägsutformningen med digitala verktyg med tanke på hållbarheten.

-       Värdera och jämföra beteendet av olika väginfrastrukturer med Finita Element metoden

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 7.5 hp inom områdena väg- och banteknik motsvarande kurs AF2901

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AF2905

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd