Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAG1105 Det förflutna i framtidens stad 7,5 hpAdministrera Om kursen

Våra städer har vuxit fram under många hundra år. De kulturella och fysiska samband som kännetecknar städerna är resultat av många generationers arbete, viljor och ambitioner. Dagens stadsbyggande kan inte ske oberoende av det som varit och det som har satt sin prägel på städerna. Det finns ett arv från det förflutna som omfattar allt ifrån lämningar från forntiden till industrisamhällets övergivna miljöer. I stadsbyggandet måste vi förhålla oss till och på ett eller annat sätt förvalta detta arv. Stadsbyggandet innebär således nödvändiga avvägningar mellan bevarande, förnyelse och förändring av fysiska, sociala och ekonomiska strukturer.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AG1105 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Stadsbyggande är en avvägning mellan bevarande, förnyelse och förändring av fysiska, sociala och ekonomiska strukturer. Våra städer och de kulturella och fysiska samband som kännetecknar dem har vuxit fram under många hundra år. I stadsbyggandet måste aktörerna förhålla sig till och på ett eller annat sätt förvalta detta arv i förhållande till samtida utvecklingstendenser. I kursen behandlas frågor om förvaltningen av stadens kulturella och fysiska uttryck med utgångspunkt från de behov och förväntningar som olika intressen uppvisar avseende stadsutveckling idag.

Kursens innehåll relaterar direkt till den pågående utvecklingen från ett industrisamhälle till ett post-industriellt samhälle. I stadsbyggandet aktualiseras idag allt mer stadsmiljökvaliteter av olika slag som en viktig resurs för stadsutveckling. Befintliga bebyggelsemiljöer och kulturarv blir på så sätt ett centralt inslag i planeringens överväganden.

I kursen behandlas olika aktörers värdesystem, motiv och incitament att delta eller inte delta i förvaltningen av stadsmiljön. Det innefattar också institutionella förhållanden med avseende på ansvarsfördelning mellan privata och offentliga aktörer samt tillämpning av lagstiftning, regler och offentliga styrmedel. Planeringens processer och förvaltningen av staden som en gemensam nyttighet ses som en avvägning mellan olika intressen och värdesystem. Kursen syftar till att du ska erhålla förmåga att på ett professionellt sätt hantera och göra avvägningar mellan olika perspektiv på ”det förflutna i framtidens stad”.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • redogöra översiktligt för de viktigaste förändringarna i synen på stadens historia och värden i Sverige under 1900-talet;
  • redogöra för institutionella förhållanden med relevans för förvaltningen av staden i Sverige idag;
  • beskriva och analysera olika typer av värdesystem och deras relevans för samspelet mellan olika aktörer i dagens samhällsbyggnadsprocess; samt
  • använda olika skriftliga och visuella metoder för att självständigt beskriva och analysera olika anspråk på en fysisk miljö i ett konkret planärende.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

AG1104 Planeringsteori grundkurs eller motsvarande

För fristående sökande: Grundläggande behörighet samt 30 hp inom arkitektur, samhällsplanering eller samhällsbyggnadsteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium (ca 400 sidor)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Uppsats, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Övningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp), projekt (PRO1; 3 hp), aktiv medverkan i seminarier och övningar (SEM1; 1,5 p).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Håkansson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1105

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Lundström, mats.lundström@abe.kth.se, Tel. 08-7907336

Övrig information

Gammal kod: 1N1505