AG110X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Built Environment, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  61355

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

Lärandemål

Studenten skall
- självständigt kunna formulera en problemställning ed anknytning till kunskaper och färdigheter som förvärvats i tidigare kurser inom samhällsbyggnadsämnet
- inom ramen för en uppsats, självständigt kunna analysera och diskutera frågeställningar med relevans för den valda problemställningen 
- reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
- kunna dokumentera och presentera sitt arbete med krav på struktur, formalia och språkhantering 
- kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det valda området och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet innebär en fördjupning i ett individuellt valt ämne inom samhällsplaneringsområdet. Varje student formulerar självständigt en problemställning med anknytning till kunskaper som förvärvats i tidigare kurser. Problemställningen kan t.ex. handla om att fördjupa sina kunskaper inom ett visst delområde eller att granska en planeringsprocess. Kursen har också ett fokus på planerarrollen och vad den egna yrkesrollen kan komma att innebära. Avsikten är därför att uppsatsskrivandet skall erbjuda en möjlighet till reflektion kring en framtida yrkesroll.

Kursupplägg

Undervisningen sker i seminarieform. Inom ramen för kursen sker en inledande informationssökningskurs på biblioteket. I samband med denna genomgång väljer varje student en valfri svensk doktorsavhandling med relevans för planeringsämnet att läsa och redovisa i seminarieform. Ett antal litteraturseminarier kring skrivprocess, vetenskaplig metod och planerarrollen genomförs. I samband med seminarierna sker skriftliga inlämningsuppgifter. Ett antal studiebesök kommer också att genomföras för att ge en inblick i några av de många skilda yrkesroller en planerare kan ha. Avsikten är att därigenom identifiera såväl problem som möjligheter man som planerare kan ställas inför i sin yrkesroll. Studenterna söker själva litteratur relevant för det valda ämnet. Angreppssätt, problembearbetning och slutsatser skall ha vetenskaplig karaktär och tydligt redovisas i uppsatsform. Uppföljningsseminarier och individuell handledning sker under kursens gång. Vid sidan av att utföra ett självständigt arbete skall varje student också genomföra en opposition av en annan students uppsats.

Behörighet

En huvuddel av studierna skall vara avklarade innan examensarbete får påbörjas. Detta innebär att minst 120 hp skall vara avklarade, varav 60 hp med successiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet.

Litteratur

Information lämnas vid kursstarten

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • XUPP - Examination, 15.0 cr, 

          betyg skala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examination - 15 hp

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Kontaktperson

peter.brokking@abe.kth.se

Examinator

Hans Westlund <hans.westlund@abe.kth.se>

Jonathan Metzger <jonathan.metzger@abe.kth.se>

Karin Bradley <karin.bradley@abe.kth.se>

Karolina Isaksson <kis@kth.se>

Maria Håkansson <maria.hakansson@abe.kth.se>

Tigran Haas <tigran.haas@abe.kth.se>

Vania Ceccato <vania.ceccato@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.