Hoppa till huvudinnehållet

AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50665

Rubriker med innehåll från kursplan AG1324 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion till fotogrammetri ich fjärranalys

Fotogrammetri: sensorer och system

Fotogrammetrisk orientering: geometriska egenskaper, feluppskattning och korrigering

Fotogrammetriska produkter: kartor, DEMs och ortofon

Kvalitetsaspekter av flygmätning och planering

Digitala bilder och tekniker för digital matchning

Tillämpningar av fotogrammetri inom kartografi, GIS och ingenjörsverksamhet

Satelliter för övervakning av jorden

Termisk fjärranalys

Fjärranalys - Radar

Digital bildanalys - tekniker för bearbetning och klassificering

Tillämpningar inom fjärranalys

Lärandemål

Kursens huvudsakliga syfte är att ge grundläggande kunskaper i analytisk och digital fotogrammetrisk teori, modeller och tillämpningar. Därtill kommer grundläggande kunskaper om fjärranalys, vilka system som används för datafångst, digitala analysmetoder och tillämpningar.

Efter kursen skall studenterna ha goda kunskaper i olika algoritmer för datafångst, bearbetning och analys av fjärranalysdata. Studenterna ska också kunna tillämpa fotogrammetriska metoder för produktion av rumslig information och icke-topografiska tillämpningar. Studenterna ska också kunna kvalitetsgranska slutprodukten. Därtill ska studenterna efter avslutad utbildning kunna genomföra grundläggande digital analys.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört AG1314 GIS och mättningsteknik eller motsvarande, Engelska B samt matematik 4

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas på kurshemsidan vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB2 - Laboration, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Föreläsningar 22 h

Laborationer 48 h

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen
Godkända övningar
Godkänd projektrapport

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen möjlighet till plussning

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Yifang Ban (yifang@kth.se)