AG1324 Fotogrammetri och fjärranalys 9,0 hp

Photogrammetry and Remote Sensing

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Introduktion till fotogrammetri ich fjärranalys

Fotogrammetri: sensorer och system

Fotogrammetrisk orientering: geometriska egenskaper, feluppskattning och korrigering

Fotogrammetriska produkter: kartor, DEMs och ortofon

Kvalitetsaspekter av flygmätning och planering

Digitala bilder och tekniker för digital matchning

Tillämpningar av fotogrammetri inom kartografi, GIS och ingenjörsverksamhet

Satelliter för övervakning av jorden

Termisk fjärranalys

Fjärranalys - Radar

Digital bildanalys - tekniker för bearbetning och klassificering

Tillämpningar inom fjärranalys

Lärandemål *

Kursens huvudsakliga syfte är att ge grundläggande kunskaper i analytisk och digital fotogrammetrisk teori, modeller och tillämpningar. Därtill kommer grundläggande kunskaper om fjärranalys, vilka system som används för datafångst, digitala analysmetoder och tillämpningar.

Efter kursen skall studenterna ha goda kunskaper i olika algoritmer för datafångst, bearbetning och analys av fjärranalysdata. Studenterna ska också kunna tillämpa fotogrammetriska metoder för produktion av rumslig information och icke-topografiska tillämpningar. Studenterna ska också kunna kvalitetsgranska slutprodukten. Därtill ska studenterna efter avslutad utbildning kunna genomföra grundläggande digital analys.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörighet till CSAMH-program

AG1311 Grafiska informationssystem

För fristående studenter:

grundläggande behörighet och AG1311 Grafiska informationssystem eller motsvarande kurs alternativt 6 hp fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas på kurshemsidan vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB2 - Laboration, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Föreläsningar 22 h

Laborationer 48 h

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd skriftlig tentamen
Godkända övningar
Godkänd projektrapport

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej ingen möjlighet till plussning

Examinator

Yifang Ban

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1324

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Yifang Ban (yifang@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.