Hoppa till huvudinnehållet

AG1421 Fastighetsinformationsteknik 7,5 hp

Kursen är inriktad på hur Geografiska Informationssystem (GIS) kan användas som beslutstödjande system inom fastighetssektorn.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AG1421 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består i huvudsak av tre delar: grundläggande kunskap i GIS, den nationella fastighetsdatabasens uppbyggnad och användning, samt olika typer av analyser där information från fastighetsdatabasen används i GIS för att utföra marknadsanalyser, fastighetsvärdering och kreditbedömning.

I kursens första del behandlas: raster- och vektordatastrukturen, utvidgning av relationsdatabasstrukturen för hantering av geografisk information, kartprojektioner och referenssystem samt enklare analyser i GIS. I kursens andra del behandlas olika sätt att modellera fastighetsinformation med fokus på den nationella fastighetsdatabasen och olika standarder för hantering av fastighetsinformation. Vidare behandlas juridiska och ekonomiska aspekter kring uppbyggnad och förvaltning av en fastighetsdatabas. I kursens sista del används GIS för att utföra marknadsanlyser, fastighetsvärdering och kreditbedömning med hjälp av GIS-stöd.

Kursen kommer i första hand att behandla svenska förhållanden men kommer även att ge utblickar i hur fastighetsinformation hanteras i andra länder.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenterna:

 • Ha förståelse för hur den nationella fastighetsdatabasen är uppbyggd. Detta innefattar såväl den logiska strukturen som ekonomiska och juridiska aspekter kring hantering av fastighetsinformation.
 • Kunna använda information från fastighetsdatabasen i olika analyser. Detta innefattar även att kunna värdera kvalitén på information som hämtas från fastighetsdatabasen.
 • Ha en förståelse för grundläggande metoder inom GIS, såsom raster- och vektor datastrukturen, informationssökning samt enklare analyser.
 • Kunna utföra marknadsanlyser, fastighetsvärdering och kreditbedömning med hjälp av GIS-stöd.
 • Ha en inblick i hur fastighetsinformation hanteras i andra länder.

Kursupplägg

Föreläsningar 20h
Laborationer 36h

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurs, minst en av:

AI1178 Tillämpad matematik och statistik för ekonomer, eller

AI1175 Grundläggande statistik för ekonomer, eller  

SF1627 Matematik för ekonomer.  

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Geografisk Informationsbehandling: teori, metoder, och tillämpningar, Lars Harrie, 2013. ISBN: 9789144088778.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN2; 3 hp)
Godkända laborationer (LAB2; 3 hp)
Projekt (PRO1; 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Vid komplettering gäller inte bonus poäng som samlades vid tidigare kurstillfällen.

Möjlighet till plussning

Med uttrycklig e-postbegäran till och godkännande från examinator senast 1 månad före examen. Vid plussning gäller inte bonus poäng som samlades vid tidigare kurstillfällen.

Examinator

Profile picture Gyözö Gidofalvi

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1421

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gyözö Gidofalvi (gyozo.gidofalvi@abe.kth.se)