AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp

Sustainable Development, ICT and Innovation

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om hållbar utveckling. Främst kopplat till miljöproblem och sociala aspekter. ICT-lösningar (informations och kommunikationslösningar) kan användas för att effektivisera resursanvändning och kan möjliggöra förändringar i processer och praktiker/beteenden för en hållbar utveckling, men kan även leda tillökade miljöproblem och negativa sociala effekter. Under kursen reflekterar vi över olika möjligheter och problem som ICT-lösningar kan ge och belyser dessa med konkreta exempel från branschen. Vi diskuterar hur man på olika sätt kan underlätta hållbar utveckling med hjälp av ICT-lösningar, och målet är att du senare ska kunna använda dina kunskaper för att själv bidra till hållbar utveckling i din yrkesutövning.

Kursens målär att studenten efter att ha genomgått kursen ska kunna:

 • presentera och problematisera begreppet hållbar utveckling, främst kopplat till miljöproblem och sociala aspekter
 • presentera och problematisera politiska hållbarhetsmål som samhället ställer upp
 • redogöra för och diskutera olika miljömässiga och sociala samhällsproblem där ICT-lösningar kan vara behjälpliga
 • på en övergipande nivå kunna analysera miljömässiga konsekvenser av ICT-lösningar/tillämpningar med ett systemperspektiv
 • ha förståelse för att miljö- och hållbarhetsproblem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade, och ibland ge upphov till målkonflikter
 • tillämpa kunskap om hållbar utveckling i situationer där ICT-lösningar planeras, utvecklas eller används, föreslå sätt att integrera detta perspektiv och reflektera över potentialen vid innovation

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innefattar föreläsningar samt diskussioner i mindre grupper vid seminarier.

Dessutom genomförs ett projektarbete i grupp.

Föreläsningar täcker:

 • Begreppet hållbar utveckling, samhällets hållbarhetsmål och utmaningar
 • ICT och hållbar utveckling - hur ICT kan utgöra en positiv drivkraft för hållbar utveckling, men ocksåmedföra risker och negativ påverkan
 • Innovationer och affärsmöjligheter - exempel med företagsperspektiv
 • Miljö- och hållbarhetsbedömning med systemperspektiv (generellt och med specifika tillämpningar för ICT-sektorn)

Seminarier kommer att knytas till föreläsningarna. Studenterna kommer att förbereda seminariediskussioner genom att läsa delar av litteraturen och förbereda skriftliga uppgifter. På så sätt underlättas akivt deltagande både vid föreläsningar och seminarier.

Projektarbetet ska på ett konkret sätt beröra ICT och hållbar utveckling, och kommer att kunna genomföras i samarbete med lämpliga företag och samhällsaktörer.

Behörighet

90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik inkluderat kunskaper motsvarande : IS1200 Datorteknik 7.5hp, ID1005 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp samt IK1203 Nätverk och kommunikation 7.5 hp.

Litteratur

Meddelas senare

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 0,5, betygsskala: P, F
 • INLA - Litteraturuppgift, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • NÄR1 - Närvaro, 0,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgift, (INL1; 3 hp), Projektuppgift (PRO2; 4 hp), Inlämningsuppgift (INL2; 0,5 hp)

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kontaktperson

Anna Björklund (annab@kth.se)

Examinator

Anna Björklund <anna.bjorklund@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.