Hoppa till huvudinnehållet

AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp

Kursen ”Sustainable development, ICT and innovation” ges för studenter i årskurs 3 på civilingenjörs-­ och kandidatprogrammen i informationsteknik på KTH.  Målet är dels att studenterna ska få grundläggande kunskap om samhällets hållbarhetsutmaningar (med fokus på miljö och social hållbarhet), dels att de ska få förståelse för och praktisk erfarenhet av hur de i sin framtida yrkesroll kan bidra med lösningar till hållbarhetsutmaningar. I kursen ingår ett projektarbete där studenterna tillämpar kunskap och färdigheter inom ICT på olika problem med koppling till hållbar utveckling. Projektarbetet genomförs i samarbete med en extern uppdragsgivare, som formulerar ett övergripande projektförslag kring ett problem med koppling till ICT och hållbar utveckling.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AG1815 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innefattar föreläsningar samt diskussioner i mindre grupper vid seminarier.

Dessutom genomförs ett projektarbete i grupp.

Föreläsningar täcker:

 • Begreppet hållbar utveckling, samhällets hållbarhetsmål och utmaningar
 • ICT och hållbar utveckling - hur ICT kan utgöra en positiv drivkraft för hållbar utveckling, men ocksåmedföra risker och negativ påverkan
 • Innovationer och affärsmöjligheter - exempel med företagsperspektiv
 • Miljö- och hållbarhetsbedömning med systemperspektiv (generellt och med specifika tillämpningar för ICT-sektorn)

Seminarier kommer att knytas till föreläsningarna. Studenterna kommer att förbereda seminariediskussioner genom att läsa delar av litteraturen och förbereda skriftliga uppgifter. På så sätt underlättas akivt deltagande både vid föreläsningar och seminarier.

Projektarbetet ska på ett konkret sätt beröra ICT och hållbar utveckling, och kommer att kunna genomföras i samarbete med lämpliga företag och samhällsaktörer.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om hållbar utveckling. Främst kopplat till miljöproblem och sociala aspekter. ICT-lösningar (informations och kommunikationslösningar) kan användas för att effektivisera resursanvändning och kan möjliggöra förändringar i processer och praktiker/beteenden för en hållbar utveckling, men kan även leda tillökade miljöproblem och negativa sociala effekter. Under kursen reflekterar vi över olika möjligheter och problem som ICT-lösningar kan ge och belyser dessa med konkreta exempel från branschen. Vi diskuterar hur man på olika sätt kan underlätta hållbar utveckling med hjälp av ICT-lösningar, och målet är att du senare ska kunna använda dina kunskaper för att själv bidra till hållbar utveckling i din yrkesutövning.

Kursens målär att studenten efter att ha genomgått kursen ska kunna:

 • presentera och problematisera begreppet hållbar utveckling, främst kopplat till miljöproblem och sociala aspekter
 • presentera och problematisera politiska hållbarhetsmål som samhället ställer upp
 • redogöra för och diskutera olika miljömässiga och sociala samhällsproblem där ICT-lösningar kan vara behjälpliga
 • på en övergipande nivå kunna analysera miljömässiga konsekvenser av ICT-lösningar/tillämpningar med ett systemperspektiv
 • ha förståelse för att miljö- och hållbarhetsproblem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade, och ibland ge upphov till målkonflikter
 • tillämpa kunskap om hållbar utveckling i situationer där ICT-lösningar planeras, utvecklas eller används, föreslå sätt att integrera detta perspektiv och reflektera över potentialen vid innovation

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik inkluderat kunskaper motsvarande : IS1200 Datorteknik 7.5hp, ID1005 Algoritmer och datastrukturer 7.5hp samt IK1203 Nätverk och kommunikation 7.5 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • INLA - Litteraturuppgift, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • NÄR1 - Närvaro, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgift, (INL1; 3 hp), Projektuppgift (PRO2; 4 hp), Inlämningsuppgift (INL2; 0,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1815

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anna Björklund (annab@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Sista undervisningstillfälle: VT22

Kursen avvecklas f o m HT22

Sista examinationstillfället: VT24

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av: AL1523

Examination:

Med examinators godkännande;

 • AG1815 (PRO1) ersätts av (PRO1) inom AL1523
 • AG1815 (INLA) ersätts av (TEN1) inom AL1523
 • AG1815 (INL2 + NÄR1) ersätts av individuella skriftliga uppgifter inom AL1523