Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Globala satellitsystem för navigering har blivit ett vanligt verktyg inte bara för navigering utan även för insamling av detaljerad geografisk data, dvs. tillämpningar där cm eller mm noggrannhet krävs. Detaljmätning för kartframställning eller upprättande av geodetiska stomnät är exempel på sådana tillämpningar. Syftet med kursen är att få teoretisk och praktisk kunskap om GNSS (Global Navigation Satellite Systems) som är nödvändig för att kunna planera, genomföra och bearbeta GNSS-observationer. Kursen ger även kunskap och färdigheter inom terrester fotogrametri och dess användning för att samla detaljerad geografisk data.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan AG1819 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande principer för positionering med hjälp av satelliter
 • Komponenter i satellit positioneringssystem och deras funktion: satelliter, kontrollstationer, mottagare
 • GNSS-positionerings- och mätningsmetoder, felkällor och deras eliminering
 • Inmätning och utsättning med GNSS
 • Bildbaserad topografisk mätning
 • Kombination av terrestra och GNSS-mätningar
 • Transformationer: anslutning av GNSS-mätningar till lokala referenssystem

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Identifiera vilka satellitobservationer kan användas för positionsbestämning och förklara hur de kan användas för beräkning av position och hastighet av en mottagare
 • Identifiera komponenter av GNSS och förklara deras funktion
 • Planera, genomföra och bearbeta GNSS-observationer med hjälp av avancerade geodetiska mottagare, i syfte att upprätta geodetiska nät, detaljmätning, utsättning och banbestämning av ett fordon
 • Utvärdera kvalitet av koordinater bestämda m.h.a. GNSS-observationer.
 • Transformera koordinaterna till givet referenssystem
 • Förklara principer för bildbaserad topografisk mätning
 • Kombinera GNSS och terrestra observationer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Aktivt deltagande i AG1818 Geodetisk mätningsteknik eller motsvarande Engelska B och Matematik 4

Rekommenderade förkunskaper

Kursen AG1818 Geodetisk mätningsteknik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hofmann-Wellenhof,  Lichtenegger, Wasle (2008). GNSS. Springer. Wien, New York

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

- skriftlig tentamen, TEN1, 2,5 hp, AF
- godkända labbrapporter, LAB1, 3,5 hp, PF

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Milan Horemuz

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG1819

Ges av

ABE/Geodesi och satellitpositionering

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

AH2923 GNSS

Kontaktperson

Milan Horemuz (milan.horemuz@abe.kth.se)