AG181X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Built Environment, First Cycle

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Examensarbetet ska utgöra en fördjupning inom huvudområdet på grundnivå för att uppfylla kraven för examen. Kursen utformas som ett begränsat projekt av självständig karaktär inom GIT/Geodesi.

Lärandemål *

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet

2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer

4. visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom någon del av huvudområdet teknik

8. kunna reflektera över innebörden av en hållbar utveckling inom ämnesområdet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Minst 135 hp kurser varav 60 hp med succesiv fördjupning på grundnivå inom huvudområdet. Det är examinator som avgör om studenten har den fördjupning som avses innan examensarbete påbörjas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Relevant litteratur för att kunna genomföra examensarbetet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examensarbetet ska normalt genomföras under utbildningens sista termin. För godkänt examensarbete får prestationen inte vara underkänd enligt någon av kursens lärandemål.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt examensuppgift som redovisas vid ett seminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Huaan Fan

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG181X

Ges av

ABE/Geodesi och satellitpositionering

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Milan Horemuz (horemuz@kth.se)

Övrig information

Kursen ersätter AG132X