Hoppa till huvudinnehållet

AG2134 Nutida urban teori, avancerad kurs 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AG2134 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course deals with urban theory in the sense of different ways of understanding cities – the forces shaping cities, the physical patterns in the urban landscape and the consequences on life and planning. There are different theories of contemporary urban development, e.g. cities being understood as generators of economic growth, as spaces of mobility, as places for cultural and public life, as spaces of environmental degradation and/or green living, as places for reproduction and everyday life, as spaces where ethnic, socio-economic and/or gender divisions manifest, as spaces driven by desire or fear, etc. These varying perspectives on urban development, and hence views on what the problems and possibilities are, give rise to different implications and tasks for planning and urban design.

Lärandemål

After having completed the course, the student shall have:

  • Analysed and reflected upon the interplay of economic, social, political and cultural forces shaping the city and its planning in different geographical contexts
  • Compared and analysed different theories of contemporary urban development
  • Applied a set of theories and concepts on a specific site and analysed their implications in terms of planning and urban design.

Kursupplägg

The course is organised in three sub-themes, to which there will be lectures, a set of articles/book chapters (announced later) and seminars with a group assignment. Students also have to complete one individual assignment, paper.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Totalt 180 hp varav minst 60 hp inom arkitektur, samhällsplanering eller miljövetenskap eller 60 hp inom mastersprogrammet hållbar samhällsplanering och stadsutformning

Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

To be determined later

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM2 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Individual paper (INL1; 4,5hp)

Seminars (SEM2; 3,0hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Karin Bradley

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2134

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karin Bradley, bradley@kth.se