Hoppa till huvudinnehållet

AG2135 Utmaningar för storstadsregioner 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AG2135 (HT 2015–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Målet med kursen är att ge studenterna en aktiv lärandeupplevelse under vilken de kommer att förvärva både teoretiska och praktiska kunskaper inom ramen för stadsplanering och stadsbyggnad, regional utveckling, hållbarhet och urbansociologi. Syftet med kursen är att hjälpa planerare, arkitekter, stadsbyggare, civilingenjörer och kulturgeografer att förstå de begrepp, färdigheter och strategier som behövs för att hantera moderna städer, dvs. globala storstadsregioner som står inför allt mer komplexa utmaningar och möjligheter, men också annalkande kriser som klimatförändringar, ekonomisk kris, urbanisering, växande mångfald och människors rörlighet. Kursen syftar till att utveckla färdigheter genom olika kursmoduler för att ta itu med strukturförändringar i storstaden och för att utforska strategier som kommer att göra skillnad på i stadsnivå och på regional nivå. Situationer och fall inom både Europa/Norden och utanför EU (Amerika, Afrika och Asien) studeras. En undersökning av dessa kommer inte bara ta upp situationsplan och stadsbyggnadssfrågor, utan även gå på djupet med bredare sociala, ekologiska, kulturella och politiska processer som dynamiskt formar våra stadsrum, landskap och människors vardag och erfarenheter. Kursen syftar till att undersöka de flertalet, mångfacetterade och konkurrerande krafter som påverkar (platsen för) tillverkning av moderna storstadsbilder. En uppsjö av metoder och ämnen kommer att uppumntras och maximal flexibilitet för kreativiet, kritiskt tänkande och innovation kommer att tillåtas. Målet är att tillämpa kunskaper från diskussioner, samtal och litteratur på en "verklig" förståelse för planering och utveckling av storstäder och regioner i sitt sammanhang. TEDX3-moduler är en kombination av ett fördrag, dokumentärfilm och diskussion.

Lärandemål

Efter att ha uppnåt kurskraven ska studenten kunna:

  • Undersöka de konkurrerande paradigmer och diskurser inom postmodern stadsplanering och stadsbyggnad och utveckla en kritisk förståelse för processerna för snabb urban förändring i dagens metropoler.
  • Visa en fördjupad förståelse för komplexiteter och viktiga frågor inom stadsutveckling och stadsplanering i storstadsregionerna genom utforskning av stadsbyggnadsstrategier och rumsliga metoder med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i åtanke.
  • Kritiskt analysera samverkan mellan transport, ekonomi, ekologi, urbana former och sociala aspekter i planering och förvaltning av storstadsregionerna på mikro-, meso- och makronivå.
  • Beskriva och föreslå ändringar för att hantera de negativa aspekterna av urbaniseringen i städerna som kan ses i skenande stadsutveckling, energiineffektivitet, svag infrastruktur, bilberoende, okontrollerad utbredning, föroreningar, resursbrist, bostadsbrist, kriminalitet och andra relaterade frågor.

Kursupplägg

Kursen är organiserad i flera TEDX3-moduler. Modulerna är avsedda att delge frågornas kontext, föra fram ett antal modeller och utbyta de bästa principerna och metoderna. Förutom tilldelad litteratur till seminarier och föredrag kommer kursprojektet att göras individuellt eller i lag (beroende på klasstorlek). Formen för projektet kan vara empiriskt, databaserat, i uppsatsform eller empiriskt och visuellt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 samt minst 180 hp inom samhällsbyggnad, arkitektur eller en samhälls- eller naturvetenskapligt utbildning som innehåller minst 30 hp urbana studier, samhällsplanering, transport management, ekonomisk geografi eller miljövetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Richard T. LeGates and Frederic Stout. 2011. City Reader (Routledge Urban Reader Series) 5th edition, London: Routledge

Haas, T. 2012. Sustainable Urbanism & Beyond: Rethinking Cities for the Future, New York: Rizzoli

Edgar Pieterse. 2008. City Futures: Confronting the Crisis of Urban Development, London: Zed Books

Mike Jenks, Daniel Kozak and Pattaranan Takkanon. 2008. World Cities and Urban Form: Fragmented, Polycentric, Sustainable? London: Routledge

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Individuellt projekt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM3 - Seminarier, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Individuellt projekt arbete, (PRO2; 4.0 hp)
Seminarier, Dokumentär film, Föreläsningar (SEM3; 3.5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2135

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tigran Haas, tigran.haas@abe.kth.se