AG2161 Europeiska planeringssystem 7,5 hp

European Planning Systems

Litteratur- och projektkurs som fokuserar på analys av plansystem, planeringsfrågor och -traditioner i framförallt Europa. Kursen riktar sig till studenter som har erfarenhet från planering inom och utanför Sverige.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Similarities and dissimilarities in national planning systems, traditions and issues. Experiences from cross-border planning. Examples from ongoing cross-border projects. In-depth study with systematic comparison of the planning contexts in two european countries. 

Lärandemål *

After completing the course requirements students shall:

  • be able to analyse the differences between planning systems and how these affect planning practise.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Knowledge corresponding to at least 60 credits in urban and regional planning.

Rekommenderade förkunskaper

Minst 30 hp inom samhällsplanering

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

To be decided upon an individual basis.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • LIT1 - Litteraturseminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Projektarbete, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Literature report (LIT1; 1c), projectwork (ÖVN1; 4c) 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonathan Metzger

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2161

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Brokking, peter.brokking@abe.kth.se, tel: 087909270

Övrig information

Individuell läskurs för studenter i mastersprogrammet hållbar samhällsplanering och stadsutformning

Given on demand