Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AG2171 Futures Studies and Forecasts 7,5 hp

Methods in, and the use of, futures studies and forecasts in planning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50427

Rubriker med innehåll från kursplan AG2171 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen “Framtidsstudier och prognoser” täcker in ett brett spektrum som är relevant för planerares förståelse av framtiden. Fokus i kursen är att förstå några grundläggande koncept inom framtidsstudier såsom scenarier, osäkerhet och risk, samt hur dessa kan hanteras.

Kursen kommer att beröra områden av olika karaktär – som till exempel befolkningsprognoser, regionala planer och andra långsiktiga frågor.

I kursen samlas flera olika utvecklingsområden inom framtidsstudier och bildar en utgångspunkt för att hjälpa studenterna att hitta metoder för ett långsiktigt perspektiv på planering.

Lärandemål

I denna kurs tränar studenterna på att använda framtidsstudier inom planering. De kommer inte bli experter på att utföra specifika scenarier, men de kommer få en bred kunskapsbas om metoder som finns att tillgå. Efter slutförd kurs bör därför eleverna ha en grundläggande förståelse för några av de huvudsakliga metoderna för långsiktig planering.

Målet för kursen är mer specifikt att studenterna ska

 • kunna förklara skillnaderna mellan olika tillvägagångssätt för att generera scenarier
 • kunna använda sin kunskap om olika scenariometoder för att kritiskt analysera användandet av scenariometoder i andras studier
 • kunna identifiera risker och fördelar med de metoder som presenteras i kursen
 • kunna använda en passande scenariometod för ett specifikt problem
 • ha grundläggande kunskap om tillgängliga tekniker för att generera scenarier och att kunna förklara fördelarna och nackdelarna med dessa tekniker
 • kunna förmedla sina förvärvade färdigheter såväl skriftligt som muntligt. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Totalt 150 hp varav minst 30 hp inom arkitektur, samhällsplanering, nationalekonomi eller miljövetenskap

Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The readings required for the course is a collection of articles, reports and excerpts from books. It consists of both texts on methods and of reports from projects relevant for the course contents. The required readings are collected in a special course binder, sold at the beginning of the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboratory Work, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LIT1 - Literature Assignments, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

It is required to complete exercises involving different combinations of qualitative and quantitative analysis (LAB1; 3 cr) and to fulfil a literature assignment (LIT1; 4,5 cr). Both those excercises must be performed within a specified time period

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AG2110/AG2112 Project Urban Planning or Projekt stadsplanering (SP(S4))
AG2117 Project Regional Planning (TSPPM1)

Kontaktperson

Mattias Höjer, mattias.hojer@abe.kth.se

Övrig information

Om antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen sker ett urval baserad på kriterierna nedan:

- Student inom programmet SUPD

- Betyg på kurser där slutbetyg har erhållits