Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AG2183 (HT 2015–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ämnena i kursen kommer att innefatta element och mönster i stadsbyggnad, visuell bildbearbetning och fotografering, morfologi av staden, analys av ideala offentliga platser, statiska och dynamiska krafter i samhällslivet som utgör och formar den urbana sfären. Dynamiken i natur och kultur, sociala möten, urbana berättelser, arkitektoniska ensembler och stadsmiljöer blir element som studeras ingående i hela denna modul. Kursen kommer att baseras på återinförandet av användningen av "observationell urbanism" som en metod och ett verktyg för att studera den offentliga sfären och det sociala livet däri. Kursen handlar i grunden om att utforska staden, vilket innefattar verktyg för analys av det offentliga rummet med hjälp av mental kartläggning, beteendekartläggning, kritiska stadsvandringar, fotografimetoder och rumslig analys. Kursen avslutas med en analys av ett utvalt problem på en särkild plats, med deltagarnas muntliga presentation inom det slutna symposium som kommer att innefatta inbjudna kritiker.

Lärandemål

Efter att ha uppnåt kurskraven ska studenten kunna:

  • Använda och förstå de viktigaste elementen inom observationell urbanism, särskilt "Public Spaces & Public Life Studies" som används av Jan Gehl och "Studies of Public Space and The Social Life of Small Urban Spaces" av William Whyte.
  • Kritiskt anpassa och använda kvalitativa metoder i komplexa studier om stadsbyggnad och mänskligt beteende, där noggrann observation med stringent informationsinsamling, analys och slutledning används.
  • Arbeta med att underlätta det offentliga livet i det offentliga rummet inom stadsplanering och stadsbyggnad, och ofta tänja på gränserna bortom vanliga studier och förståelse av det offentliga rummet med en djupare förståelse av livet mellan byggnaderna.

Kursupplägg

Kursen består av sammansatta moduler – teoretiska och metodologisk utbildning (litteraturgenomgång, analys av fallstudier i litteratur kopplad till offentliga rummet), studiebesök och informationsinsamling (praktiskt utbildning av forskningsmetoder och verktyg) och grunderna i observationell urbanism, stadsvandringar, visuell kartläggning, rumslig analys, transektstudier, länk- och uppgiftsanalys samt allmänhetens deltagande.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Tre års studier i stadsplanering, arkitektur, stadsbyggnad eller landskapsarkitektur. Denna kurs är inte öppen för internationella utbytesstudenter.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

How to Study Public Life: Methods in Urban Design, 2013, Jan Gehl and Birgitte Svarre, Washington DC: Island Press

The Social Life Of Small Urban Spaces, 1980 William H. Whyte, New York: Project for Public Spaces Inc.

Exploratory Research in the Social Sciences (Qualitative Research Methods), 2001 Robert A. Stebbins, London: Sage Publications, Inc.

Measuring Urban Design: Metrics for Livable Places (Metropolitan Planning + Design) 2013, Reid Ewing, Washington DC: Island Press

How to Turn a Place Around: A Handbook for Creating Successful Public Spaces, 2000, New York: PPS

The Wisdom of the Cities, 2005, Henry L. Lennard and Suzanne H. Crowhurst Lennard, Carmel: Gondolier Press.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projekt 1 (PRO1; 1.5 hp) Pass
Projekt 2 (PRO2; 1.5 hp) Pass

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tigran Haas

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2183

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ryan Locke