Hoppa till huvudinnehållet

AG2184 Ny urbansociologi och miljöpsykologi för stadsutformning 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AG2184 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Urbansociologi och miljöpsykologi är tvärvetenskapliga områden som fokuserar på det sociologiska studerandet av liv och mänsklig interaktion i städer och samspelet mellan individer och deras omgivning. Kursen utforskar den ömsesidiga roll städer spelar i utvecklingen av samhället och mänskliga relationer, samt de komplexa länkarna mellan urbana processer, inklusive ekonomiska, politiska och kulturella utvecklingar. Studenterna introduceras till de huvudsakliga teoretiska formuleringarna och modellerna inom området miljöpsykologi kopplat till människor och platser, så som personligt utrymme, platstillgivenhet, platsidentitet, miljömedvetenhet, beteendemiljöer, affordances, kognitiva kartor och andra. Förhållandet mellan den fysiska miljön, naturlig och artificiell, och beteendet hos människor studeras ingående; med fokus på perceptuella, kognitiva och motiverande aspekter av interaktionen mellan människan och bebyggd miljö. Kursen fokuserar speciellt på appliceringen av beteendestudier i stadsplaneringsprojekt. Kursen utforskar även teorier kring urban samhällsutveckling, förståelser av urbanitet och frågor kopplade till urban omvandling, såsom aspekter av social (o)rättvisa, gentrifiering och ”urban hållbarhet”. Ämnen som behandlas inkluderar politik, ekonomi och bostadsmarknader, demokrati och delaktighet i den offentliga politiken samt frågor om social status, kön, etnicitet och kultur i relation till urbana miljöer och livsstilar.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva och diskutera urbansociologiska och miljöpsykologiska nyckelbegrepp och teorier relaterat till samspelet mellan människor och deras miljö.
 •  Identifiera och diskutera potentiella konflikter eller synergier i urbana processer relaterat till ekonomiska, politiska, sociala och kulturella utvecklingar, och hur det påverkar interaktioner mellan olika grupper.
 •  Förklara och reflektera kring hur stadsbyggnad (och den professionella rollen av planerare/designers) formar förutsättningarna för stadsliv och mänskligt beteende.
 • Diskutera implementeringen av teoretiska ramverk och verktyg från urbansociologi och miljöpsykologi i relation till ett specifikt urbant fenomen, stadsdel eller område
 • Föreslå hur planering och beslutsfattande kan skapa möjligheter för att förändra urbana processer.

Kursupplägg

Kursen bygger på ett antal seminarier, med fokus på litteratur och ingående diskussioner i ämnet där olika åsikter och synpunkter presenteras. Studenterna lämnar in reflektioner inför varje seminarium och kursen avslutas av en uppsats på ett valt ämne från kursen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Tre år av studier inom stadsplanering, regional utveckling, arkitektur, urbansociologi, kulturgeografi, fysisk planering, stadsbyggnad eller liknande samt kursen AG2182.

Denna kurs är inte öppen för internationella utbytesstudenter.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • MOMA - Litteraturuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEMA - Deltagande i litteraturseminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Uppsats, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyget (betygsskala A-F) är en aggregering av dessa delbetyg vid genomförande av samtliga kursmoment. Då TEN1 utgör en huvuddel av kurspoängen och examinerar samtliga lärandemål, vägs delbetyget från detta moment högst när det kombineras med delbetyget för MOM2.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2184

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Pernilla Hagbert (Pernilla.hagbert@abe.kth.se