Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAG2188 Internationell placemaking studio- att tänka om det offentliga rummet 6,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AG2188 (HT 2016–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den intensiva placemaking-studion introducerar studenterna till den europeiska och den globala kontexten, särskilt europeiska länder i ekonomisk och politisk omvälvning och utvecklingsländer i förändring. Fokuset ligger återigen på den offentliga sfären men denna gången med tyngdpunkten på socio-spatiala perspektiv i den offentliga sfären för stadsförnyelse, rumslig transformation och/eller landskapsomvandlingar. Modulerna (4 och 5) kommer att ligga till grund för det innehåll som behövs för att genomföra denna studio. Studenterna samarbeter igen med att skapa ett projekt som antingen är planeringsbaserat eller i form av ett strategiskt förslag för ett mer specifikt urbant utvecklingsprojekt på kvarters- eler stadsområdesnivå. Platsen för studion kan vara allt ifrån europeiska, globala städer som London, Berlin, Paris, Milano, Moskva till internationella, globala städer som Caracas, Lagos, Bombay, Detroit, Shanghai, Tokyo och andra. Arbetet baserar sig på konkreta fallstudier och arbete på plats, inklusive en intensiv workshop i stadsbyggnad om omorganiseringen av det offentliga livet med hjälp av interventioner. Under denna workshop kommer studenterna att delta i övningar, stadsvandringar, platsbesök och offentliga föreläsningar. Denna studio, projektet och workshopen syftar till att undersöka den komplexa korsningen mellan stadsbild, det sociala livet, mänskligt beteende, interventionsmetoder och olika nivåer av governance via verkligheten på de olika platserna. Placemaking är en viktig komponent i studion och är nära kopplad det lokala samhällets tillgångar, inspiration och möjligheter i syfte att skapa offentliga platser som främjar människors hälsa, lycka och välbefinnande.

Lärandemål

Studio är en del av tre studioprojekt och det är "International Placemaking Studio", som föregåtts av "Nordic Studio - Urban Public Places" och "Advanced Urban Space Studio". Målet för alla tre studios är att förutse frågor och problem inom stadsplanering och stadsbyggnad som kommer att komma i allmänhetens fokus inom en snar framtid. Efter att ha gjort klart denna internationella studio kommer studenten till fullo kunna förstå de dynamiska förhållanden som påverkar moderna städer, särskilt frågor om regionell urbanisering, urbanistisk genericism och informell globalisering. Att skapa medvetenhet med hjälp av konkreta exempel som placerar den sociala verkligheten främst i den politiska diskussionen kommer att vara en nyanserad del som studenterna kommer att tillskansa sig under projektarbetets gång. Studion antar konkreta strategier för fysiska anslag och produktion av studenters arbeten som kommer att bilda en plattform för offentligt framförande att fungera som en katalysator för sociala reformer. Slutligen tillhandahåller studion studenterna ett helt annorlunda tillvägagångssätt när det gäller ingrepp i det offentliga rummet; en kinetisk akupunkturmetod baserad på inklusivitet och transformativa placemaking-strategier – att göra en offentlig plats till en levande plats.

Kursupplägg

Disposition för Studio: Schemat innehåller: Skräddarsydda föreläsningar, textbaserade seminarier, träning baserad på seminarier, studiebesök, handledning, projektaffischer och kritiska slutsessioner med inbjudna yrkesverksamma.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Tre år av studier inom stadsplanering, regional utveckling, arkitektur, urbansociologi, kulturgeografi, fysisk planering eller liknande samt kursen AG2187. 

Denna kurs är inte öppen för internationella utbytesstudenter.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Allt e-baserad screening litteratur meddelas och blir tillgänglig vid studions start.
Litteraturen är också synkroniserad med de parallella moduler/kurser i programmet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • MOM1 - Verkstad/planeringsövning, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projektarbete, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projekt, 4.0 hp
Workshop, Övningar, 1.0 hp
Seminarier, 1.0 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Tigran Haas

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2188

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tigran Haas (tigran.haas@abe.kth.se)