AG218X Examensarbete inom urbana studier, avancerad nivå 15,0 hp

Degree Project in Urban Studies, Second Cycle

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Examensarbetet ska utgöra en fördjupning inom huvudområdet på avancerad nivå. Kursen utformas som en studio inom urbana studier, med särskild fokus på offentliga platser och stadsrum. Examensarbetet är ett projektarbete som syntetiserar alla resultat från tidigare kurser.

Lärandemål *

Gäller Magisterexamen:

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

 1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund, insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap
 2. visa förmåga att systematiskt söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete
 5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dess
 6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 7. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

En huvuddel av studierna, minst 30 hp, varav 15 högskolepoäng med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet ska vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas. Det åligger examinator att tillse att studenten har den fördjupning som avses ovan. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig.  

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

XUPP - Examensuppgift, 15.0 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Tigran Haas

Hans Westlund

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG218X

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd