Hoppa till huvudinnehållet

AG220U Utvecklingsstrategier för bostadsföretag /Uppdragsutbildning/ 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AG220U (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen tar avstamp i en analys av omvärldsförändringar och hur dessa kan påverka företagets utvecklingsbetingelser. Härefter vrids perspektivet mot metoder och verktyg för att utveckla ett bostadsföretag i önskvärd riktning.

Lärandemål

Efter kursen ska den studerande kunna analysera omvärlds-och utvecklingsbetingelser för ett bostadsföretag, och utifrån denna kunskap kunna formulera en strategi för företagets långsiktiga utveckling. Analysen ska omfatta såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga förutsättningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i samband med kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Övriga krav för slutbetyg

Seminarier (SEM1; 3,0hp) och Tentamen (TEN1; 4,5hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG220U

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen är en uppdragsutbildning köpt av ett företag. Du kan som en fristående eller programstudent inte söka eller bli antagen till en uppdragsutbildning.