Skip to main content

AG226V Quality Issues in Urban Planning and Design 10.0 credits

Kursen fördjupar sig i frågor som 'vad är kvalitet?', 'vad kännetecknar goda exempel?' och 'hur avgörs kvalitetsfrågor?' i stadsbyggnad.

Course offering missing for current semester as well as for previous and coming semesters
Headings with content from the Course syllabus AG226V (Autumn 2009–) are denoted with an asterisk ( )

Content and learning outcomes

Course contents

Denna vidareutbildningskurs omfattar föreläsningar, studiebesök, övningar, litteraturseminarier, eget arbete och kritikgenomgångar. Det egna arbetet innebär att deltagarna skall skriva en artikel/paper som behandlar kvalitets frågor i stadsbyggnad. Det egna arbetet detaljplaneras i samråd med kursansvariga lärare.

Vi skall i kursen fördjupa oss i frågor som ”vad är kvalitet?”, ”vad kännetecknar goda exempel?” och ”hur avgörs kvalitetsfrågor?” Begreppet kvalitet sträcker sig från estetiska och socio-spatiala dimensioner på den ena sidan över till tekniska egenskaper på den andra sidan. Kvalitet kan vara något som syns, utpekas, upplevs, planeras, kontrolleras, mäts och protokollförs. Begreppet kvalitet har en mångtydig kärna, som behöver preciseras för att bli användbart. Det finns inte några entydiga och slutliga svar på kvalitetsfrågor i stadsbyggnad. Nya fall av god planering och design uppstår hela tiden. Uppfattningar om vad som kännetecknar goda lösningar på planerings- och designproblem i stadsbyggnad varierar också över tid. Oenigheten handlar både om vad kvalitet är och hur kvalitet bör skapas. Denna dubbelhet i begreppsanvändningen kommer att lyftas fram, diskuteras och analyseras i kursen.

Professioner bär på föreställningar om kvalitet. Kunskap om kvalitet förmedlas genom träning, övning och inskolning i yrkeskulturer. Vi har både behov av att veta vad som utmärker goda arbetsresultat och hur man bör gå tillväga för att uppnå önskat utfall, kvalitet i byggd miljö. Ett gott omdöme framstår som önskvärt. Kvalitet är i denna mening länkat till kunskap och praxis i samspel med brukarnas omdöme och acceptans.

Intended learning outcomes

Kursen har tre övergripande syften.

- att ge en introduktion till begreppet kvalitet och visa hur kvalitetsbegreppet tolkas och används i stadsbyggnad.

- att visa och analysera kvalitetsbedömningar i stadsbyggnad.

- att kursdeltagarna genom eget arbetet skall erhålla kunskap om kvalitet i stadsbyggnad som teori och professionell praktik.

Course disposition

Kursen innehåller två delar. En första del med föreläsningar och studiebesök. En andra del med eget arbete (recensioner/papers).

1. Föreläsningar (preliminär lista)
Föreläsningsdelen behandlar grundläggande kvalitetsfrågor i stadsbyggnad.

Föreläsningar har preliminärt delats in följande föreläsningsteman:

• Introduktion (förseminarium).

• Begreppet kvalitet och kvalitetskriterier

• Teorier om kvalitet i stadsbyggnad

• Gestaltningsprogram i stadsutvecklingsprojekt

• Kvalitetsbedömningar i stadsplanering

• Kvalitet och kulturhistoriska värderingar i samhällsplanering och planprojekt

2. Studiebesök och övningar
Avsikten är att besöka ett antal miljöer som blivit värderade i termer av kvalitet eller som blivit tilldelade priser. Övningarna går ut på att beskriva/bedöma kvalitet i staden.

3. Litteraturseminarium/recension
Respektive kursdeltagare skall skriva en recension eller på ett seminarium presentera en skrift som tar upp kvalitetsfrågor på ett tankeväckande sätt.

4. Eget arbete – artikel/paper
Skrivmomentet är centralt i kursen. Deltagarna skall skriva en artikel/paper på ca 8 - 10 sidor som behandlar kvalitet i stadsbyggnad. Detta kursmoment detaljplaneras i samråd med kursansvarig lärare.

5. Kritik – genomgång av eget arbete
Kritik av eget arbete (artiklar/paper/recension) i seminarieform är ett annat viktigt inslag i den akademiska lärprocessen. Det är en slags kvalitetskontroll. Ett kvalificerat seminarium har en ordförande, en respondent, en opponent och en aktiv och påläst publik som ställer frågor och kommenterar arbetet. Denna rollfördelning skall användas vid genomgången av egna arbeten i kursen. .

Literature and preparations

Specific prerequisites

  • Completed upper secondary education (documented) and documented proficiency in Swedish B and English A or equivalent and
  • 60 hp/1 year of university studied within the field of Technology, Natural Sciences and Architecture/Urban Planning

Recommended prerequisites

No information inserted

Equipment

No information inserted

Literature

En preliminär kurslitteraturlista ät upprättad. Uppgiften om kurslitteratur kommer att meddelas i samband med kursstart.

Examination and completion

If the course is discontinued, students may request to be examined during the following two academic years.

Grading scale

P, F

Examination

  • NÄR1 - Attendance, 5.0 credits, grading scale: P, F
  • UPP1 - Paper writing, 5.0 credits, grading scale: P, F

Based on recommendation from KTH’s coordinator for disabilities, the examiner will decide how to adapt an examination for students with documented disability.

The examiner may apply another examination format when re-examining individual students.

Other requirements for final grade

Godkänd Uppsats (UPP1; 5 hskp); Godkänd närvaro 80% (NÄR1; 5 hskp).

Opportunity to complete the requirements via supplementary examination

No information inserted

Opportunity to raise an approved grade via renewed examination

No information inserted

Examiner

Profile picture Abdorreza Kazemian-Sanati

Ethical approach

  • All members of a group are responsible for the group's work.
  • In any assessment, every student shall honestly disclose any help received and sources used.
  • In an oral assessment, every student shall be able to present and answer questions about the entire assignment and solution.

Further information

Course web

Further information about the course can be found on the Course web at the link below. Information on the Course web will later be moved to this site.

Course web AG226V

Offered by

ABE/Urban and Regional Studies

Main field of study

Built Environment

Education cycle

Second cycle

Add-on studies

No information inserted

Contact

Docent Reza Kazemian, reza@infra.kth.se, tel: 08-7909240