Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalAG226V Kvalitetsfrågor i stadsbyggnad 10,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen fördjupar sig i frågor som 'vad är kvalitet?', 'vad kännetecknar goda exempel?' och 'hur avgörs kvalitetsfrågor?' i stadsbyggnad.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AG226V (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna vidareutbildningskurs omfattar föreläsningar, studiebesök, övningar, litteraturseminarier, eget arbete och kritikgenomgångar. Det egna arbetet innebär att deltagarna skall skriva en artikel/paper som behandlar kvalitets frågor i stadsbyggnad. Det egna arbetet detaljplaneras i samråd med kursansvariga lärare.

Vi skall i kursen fördjupa oss i frågor som ”vad är kvalitet?”, ”vad kännetecknar goda exempel?” och ”hur avgörs kvalitetsfrågor?” Begreppet kvalitet sträcker sig från estetiska och socio-spatiala dimensioner på den ena sidan över till tekniska egenskaper på den andra sidan. Kvalitet kan vara något som syns, utpekas, upplevs, planeras, kontrolleras, mäts och protokollförs. Begreppet kvalitet har en mångtydig kärna, som behöver preciseras för att bli användbart. Det finns inte några entydiga och slutliga svar på kvalitetsfrågor i stadsbyggnad. Nya fall av god planering och design uppstår hela tiden. Uppfattningar om vad som kännetecknar goda lösningar på planerings- och designproblem i stadsbyggnad varierar också över tid. Oenigheten handlar både om vad kvalitet är och hur kvalitet bör skapas. Denna dubbelhet i begreppsanvändningen kommer att lyftas fram, diskuteras och analyseras i kursen.

Professioner bär på föreställningar om kvalitet. Kunskap om kvalitet förmedlas genom träning, övning och inskolning i yrkeskulturer. Vi har både behov av att veta vad som utmärker goda arbetsresultat och hur man bör gå tillväga för att uppnå önskat utfall, kvalitet i byggd miljö. Ett gott omdöme framstår som önskvärt. Kvalitet är i denna mening länkat till kunskap och praxis i samspel med brukarnas omdöme och acceptans.

Lärandemål

Kursen har tre övergripande syften.

- att ge en introduktion till begreppet kvalitet och visa hur kvalitetsbegreppet tolkas och används i stadsbyggnad.

- att visa och analysera kvalitetsbedömningar i stadsbyggnad.

- att kursdeltagarna genom eget arbetet skall erhålla kunskap om kvalitet i stadsbyggnad som teori och professionell praktik.

Kursupplägg

Kursen innehåller två delar. En första del med föreläsningar och studiebesök. En andra del med eget arbete (recensioner/papers).

1. Föreläsningar (preliminär lista)
Föreläsningsdelen behandlar grundläggande kvalitetsfrågor i stadsbyggnad.

Föreläsningar har preliminärt delats in följande föreläsningsteman:

• Introduktion (förseminarium).

• Begreppet kvalitet och kvalitetskriterier

• Teorier om kvalitet i stadsbyggnad

• Gestaltningsprogram i stadsutvecklingsprojekt

• Kvalitetsbedömningar i stadsplanering

• Kvalitet och kulturhistoriska värderingar i samhällsplanering och planprojekt

2. Studiebesök och övningar
Avsikten är att besöka ett antal miljöer som blivit värderade i termer av kvalitet eller som blivit tilldelade priser. Övningarna går ut på att beskriva/bedöma kvalitet i staden.

3. Litteraturseminarium/recension
Respektive kursdeltagare skall skriva en recension eller på ett seminarium presentera en skrift som tar upp kvalitetsfrågor på ett tankeväckande sätt.

4. Eget arbete – artikel/paper
Skrivmomentet är centralt i kursen. Deltagarna skall skriva en artikel/paper på ca 8 - 10 sidor som behandlar kvalitet i stadsbyggnad. Detta kursmoment detaljplaneras i samråd med kursansvarig lärare.

5. Kritik – genomgång av eget arbete
Kritik av eget arbete (artiklar/paper/recension) i seminarieform är ett annat viktigt inslag i den akademiska lärprocessen. Det är en slags kvalitetskontroll. Ett kvalificerat seminarium har en ordförande, en respondent, en opponent och en aktiv och påläst publik som ställer frågor och kommenterar arbetet. Denna rollfördelning skall användas vid genomgången av egna arbeten i kursen. .

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • Grundläggande högskolebehörighet, dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inkl. svenska B och engelska Ael motsv samt
  • universitsstudier om 60 hp inom teknik, naturvetenskap samt arkitektur/samhällsbyggnad.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

En preliminär kurslitteraturlista är upprättad. Uppgiften om kurslitteratur kommer att meddelas i samband med kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • NÄR1 - Närvaro, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Uppsats, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd Uppsats (UPP1; 5 hskp); Godkänd närvaro 80% (NÄR1; 5 hskp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Abdorreza Kazemian-Sanati

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG226V

Ges av

ABE/Urbana och regionala studier

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Docent Reza Kazemian, reza@infra.kth.se, tel: 08-7909240