Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AG2413 Digital bildbehandling och tillämpningar 7,5 hp

Detta är en avancerad fjärranalys kurs om sofistikerade metoder och tekniker för insamling, bearbetning och analys av fjärranalysdata, samt tillämpningar av fjärranalys i stadsplaneringen, miljöövervakning och förvaltning av naturresurser. Under kursens gång kommer tonvikt att läggas på bildbehandling, bildanalys, bildklassificering, fjärranalys och GIS-data integration och användning av fjärranalys i olika tillämpningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50452

Rubriker med innehåll från kursplan AG2413 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Föreläsningar 20h
Laborationer 40h
Skriftlig examen

Kursinnehåll

 • Fjärranalys & in situ data- och bildbearbetningssystem
 • Bildbehandling
 • Bildanalys
 • Bildklassificering
 • Digital detektering av ändringar e Detection
 • Tillämpningar av fjärranalys 

Kursen består av föreläsningar, laborationer, självstudier och studentpresentationer.

Lärandemål

Studenter kommer att få teoretiska och praktiska erfarenheter om digital bildbehandling, analys och tillämpning av dessa tekniker i olika fjärranalystillämpningar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i engineering eller 180 hp akademiska studier inom området för teknisk vetenskap, miljövetenskap, eller planering och dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

AG1321 Remote Sensing Technology eller AG1324 Phtogrammetry and Remote Sensing eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Jensen, J.R., 2005. Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective, 3rd edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 526 pp.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig examen (TEN2; 3 hp)
Godkända labbrapporter (LAB2; 3,0 hp)
Projekt (PRO1; 1,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Nej ingen möjlighet till plussning

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Written exam (TEN1; 4.5cr)
Approved laborations (LAB1; 3cr)

Kontaktperson

Yifang Ban (yifang@kth.se)