Hoppa till huvudinnehållet

AG2414 Rumslig analys 7,5 hp

Denna kurs presenterar studenterna grundläggande begrepp och avancerade metoder för rumslig analys. GIS och statistiska metoder diskuteras för att hantera, analysera och modellera geografiska data. Studenterna kommer att få praktisk erfarenhet av offentligt presentation av olika ämne inom rumslig analys.
Kursen avser också att förbereda studenterna för att tillämpa rumslig analys för att hantera georumsliga data inom olika områden och ge studenterna möjlighet att få praktisk erfarenhet genom att genomföra ett GIS-projekt.
Kursen består av föreläsningar, projekt och seminarier. Varje nytt ämne introduceras på en föreläsning. Varje ämne är kopplad till en övning och ett seminarium.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AG2414 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Kartografisk modellering och Multi-Criteria utvärdering
 • Rumslig statistik, interpolation och kriging
 • Rumslig syntax och urban morphology
 • Cellular Automata och agent-based modellering
 • Geografiska "data-mining"

Lärandemål

Kursen är utformad för att göra studenterna bekanta med principerna för rumslig analys och avancerade koncept/ tekniker som används för att undersöka, analysera och modellera rumsliga geodata.

Kursupplägg

Föreläsningar 20h
Laborationer 36h
Seminarium 6h
Skriftlig examen

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För studenter antagna till civilingenjörprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) eller masterprogrammet Transport och Geoinformatik:

AG2412 Geovisualisation eller motsvarande kurs.

För övriga studenter:

 • Kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, ekonomi, eller matematik inklusiv minst 6hp inom vardera Programmering, Linjär algebra, Envariabelanalys, Sannolikhetsteori och statistik eller motsvarande
 • Engelska B
 • AG2412 Geovisualisation eller en motsvarande kurs

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Annonseras vid kursens start

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig examen (TEN2; 3 cr)
Seminar (SEM1; 1,5 cr)
Godkända labbrapporter (LAB2;  3 cr)

Möjlighet till komplettering

Vid komplettering gäller inte bonus poäng som samlades vid tidigare kurstillfällen.

Möjlighet till plussning

Med uttrycklig e-postbegäran till och godkännande från examinator senast 1 månad före examen. Vid plussning gäller inte bonus poäng som samlades vid tidigare kurstillfällen.

Examinator

Profile picture Gyözö Gidofalvi

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2414

Ges av

ABE/Geoinformatik

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gyözö Gidofalvi, Tel. 08-7907021, gyozo.gidofalvi@abe.kth.se