Hoppa till huvudinnehållet

AG2416 Avancerad fjärranalys 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AG2416 (HT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Fjärranalys och In Situ Data
 • Bildbehandling
 • Bildanalys
 • Bildklassificering
 • Digital bestämning av förändringar
 • Fjärranalystillämpningar

Kursen består av föreläsningar, laborationer, projekt och presentationer student.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna förstå avancerade tekniker för fjärrdatafångst, att tillämpa avancerade metoder för bildbehandling och analys, och att använda fjärranalysdata för olika applikationer såsom planering, miljöövervakning och förvaltning av naturresurserna.    

Kursupplägg

Föreläsningar 20 timmar

Laborationer 32 timmar

Projekt 10 timmar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För studenter antagna till civilingenjörprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) eller masterprogrammet Transport och Geoinformatik är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övrigaö studenter:

 • Kandidatexamen eller motsvarande inom samhällsbyggnad, geomatik, geografi, teknisk fysik, datavetenskap, statistik, miljövetenskap, eller matematik inklusiv minst 6hp inom vardera Programmering, and Sannoligetslära  eller deres motsvarande; samt
 • Engelska B

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective, 3rd edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. 526 pp.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

LAB1 - Laboration, 3.0 hp, betygsskala: P, F
PRO1 - Projekt, 1.5 hp, betygsskala: P, F
TEN1 - Tentamen, 3.0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2416

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Yifang Ban