Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Produkter, tjänster och infrastruktur orsakar miljöpåverkan under hela deras livscykel - från utvinning av råmaterial, genom användning till avfallshantering. LCA är en metod för att kvantifiera effekter under livscykeln. Det används för att identifiera viktiga miljöaspekter och undvika att miljöproblem förskjuts till andra delar av livscykeln. LCA och livscykeltänkande används för beslutsfattande inom industri och för offentlig planering och beslutsfattande. I den här kursen lär du dig grunderna i metodiken, lär dig att använda LCA-programvara och övar i projekt

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AG2800 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar och ett projektarbete. Föreläsningarna omfattar:

 • LCA i förhållande till andra miljösystemanalystiska verktyg.
 • Metodik i de olika stegen i LCA (målbeskrivning och omfattning, inventeringsanalys, bedömning av miljöpåverkan, och tolkning av resultat).
 • Metoder för förenklad LCA.
 • LCA-verktyg och -databaser.
 • Kritisk granskning.
 • Tillämpningar och begränsningar av LCA.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att utveckla studentens förmåga till systemsyn i miljöfrågor, kopplat till hans/hennes specifika kompetensinriktning. Kursen ger grundläggande praktisk kompetens i Livscykelanalys (LCA).
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara övergripande syfte och principer för LCA.
 • Diskutera möjliga tillämpningar och begränsningar av LCA.
 • Beskriva innehåll och syfte med de olika analytiska stegen i LCA.
 • Utföra en fullständig LCA av en produkt eller tjänst, inklusive:
 1. identifiera och avgränsa systemet,
 2. hantera allokeringsproblem,
 3. identifiera och använda relevant data i LCA databaser,
 4. samla in och använda data från andra datakällor,
 5. välja lämplig karakteriserinsmetod baserat på omfattning och relevans,
 6. implementera och använda en datormodell av systemet i LCA-programvaran SimaPro,
 7. analysere, förklara och tolka resultaten.
 • Skriftligt rapportera den genomförda LCA studien, enligt de kriterier och med den terminologi som definieras i ISO standarderna för LCA.
 • Göra en kritisk granskning av en LCA rapport.

Kursupplägg

Grupper om 2-4 studenter genomför projektarbeten i vilka en LCA utförs med programvaran SimaPro. Projekten presenteras skriftligt samt muntligt vid ett slutseminarium. Varje grupp gör också en kritisk granskning av en LCA-rapport skriven av en annan grupp.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

- TSUTM år 2 (vvf)

- TMHIM år 2 (vvf)

- TCAEM år 2 (vvf), AL1301 eller motsvarande grundläggande kurs inom miljö och hållbar utveckling

- Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 180 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden, samt AL1301 eller motsvarande grundläggande kurs inom miljö och hållbar utveckling

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Curran, M. A. (ed) (2015) Life Cycle Assessment Student Handbook. Wiley

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO3 - Kritisk granskning, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projektrapport, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Hemtenta, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examination (TENA; 2,5 hp)
Kritisk granskning (PRO3; 0,5 hp)
Projekt rapport (PRO4; 4.5 hp)

Slutbetyget är ett viktat medelvärde av den tentamen och projektrapport. Betyg godkänd på kritisk granskning krävs för att erhålla slutbetyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anna Björklund

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2800

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Om antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen sker ett urval baserad på kriterierna nedan:

o   Student inom programmen TMHIM, TCAEM, TSUTM (Dvs de program i vilka kursen ingår)

o   Betyg på kurser där slutbetyg har erhållits.