AG2804 Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling 7,5 hp

Transport, Communication and Sustainable Development

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Sustainability concepts and indicators. Visions of sustainable transport systems and assessment of the present situation.
 • Energy futures and climate change – the role of the transport system.
 • The potential for technological development in transport and infrastructure systems in relation to various energy futures.
 • Scenarios and backcasting as tools for analysing sustainable transport.
 • Scenarios and forecasting as tools for analysing sustainable transport.
 • Sustainable urban development and mobility.

Overview of important methods and results concerning mobility and sustainability within the  social sciences, for instance regarding individual travel habits and social patterns of mobility and electronic communication

 • Strategies and policies for approaching sustainable transport

The content of the course is presented in lectures on methodology and applications. Further training on concrete examples is provided in tutorials in the form of case studies, exercises or study visits. In a project assignment, the student will analyse the sustainability impacts of a plan, a policy or a project in a transport context. The resulting analysis should be summarised in a report to be presented and discussed in a seminar.

Lärandemål *

After the course you should be able to:

 • account for sustainability concepts and indicators, discuss visions of sustainable transport and compare with properties of present transport systems.
 • describe alternative energy futures and their relations to climate change and explain the role of transport systems in different scenarios.
 • discuss the potential for technological development in transport and infrastructure systems in relation to different energy scenarios.
 • describe how scenarios and backcasting can be used to analyse sustainable transport systems
 • apply scenarios and forecasting for analysis of sustainable transport options
 • analyse relationships between urban development and mobility patterns and their implications for sustainability
 • account for how mobility and communication patterns are analyzed and explained within the social sciences, i.e. human geography, psychology, sociology and anthropology.
 • select and synthesise policies and strategies for approaching sustainable transport.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Bachelor’s degree in architecture or landscape architecture, civil engineering in the built environment or equivalent, urban and regional planning, social or natural sciences,  comprising at least 30 hp in the field of urban, transport or regional planning, or environmental sciences

För fristående sökande: 150 hp inklusive 45 hp inom arkitektur, samhällsplanering, miljövetenskap eller samhällsbyggnadsteknik samt engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminarily, the course literature will be based on articles in scientific journals and other available Internet sources. A complete reading list will be provided at the home page of the course.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INLA - Inlämningsuppgift, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Written exam and project assignment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Göran Finnveden

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2804

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Åkerman, jonas.akerman@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.