Hoppa till huvudinnehållet

AG2805 Planering och design för hållbar stadsutveckling 15,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AG2805 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen har fyra delar:

 1. Begreppet hållbar stadsutveckling
  Vari består utmaningen i hållbar stadsutveckling? Vi undersöker ekologiska, sociala, institutionella och ekonomiska aspekter. Vi studerar också skillnader mellan dokument från politik, planering och forskning.
 2. Hållbar stadsutveckling i ett stockholmsperspektiv
  Vi analyserar och jämför stadsstrukturer och stadsliv i stadsdelar från olika epoker, med olika karaktär, och med utgångspunkt i observationer, dokument osv. Vi relaterar resultaten till hållbar stadsutveckling. 
 3. Planering and design - dess resultat och dokument
  Låt oss anta att hållbar stadsutveckling stod högst på dagordningen: Hur kan då planer och designer bäst bidra till utvecklingen? Vilka viktiga hållbarhetsaspekter kan inte påverkas? Vi arbetar i projekt och studios, med stöd av föreläsningar, seminarier och litteratur.
 4. Planning och design - dess process
  För att bäst kunna bidra till hållbar stadsutveckling måste planerare och designers samarbeta med andra aktörer - politiker, tjänstemän, konsulter, byggherrar, entreprenörer, andra organisationer och medborgarna. I ett rollspel som bygger på kursens tidigare delar visar vi upp och analyserar dessa aktörer och deras olika förhållningssätt till hållbar stadsutveckling.  

Lärandemål

Kursens syfte är för studenterna att undersöka och lära sig förstå hållbar stadsutveckling i dess förhållande till planering och design, samt att visa på hur dess praxis kan förbättras.

Efter avslutat kurs skall studenten kunna:

 • sammanfatta, jämföra och kritiskt diskutera olika definitioner av hållbar utveckling och hållbar stadsutveckling,
 • identifiera och tillämpa metoder och verktyg för planering och design som bidrar till hållbar stadsutveckling, inklusive metoder för utvärdering,
 • identifiera relevanta karaktärsdrag i olika stadsdelar och analysera dessa i termer av hållbar stadsutveckling,
 • identifiera och karaktärisera de viktigaste aktörerna i hållbar stadsutveckling,
 • kreativt undersöka och kritiskt analysera hur planering och design kan bidra till hållbar stadsutveckling i en stad som Stockholm - i korta och långa tidsperspektiv, samt
 • presentera förslag och analyser som text, ritningar och/eller illustrationer såväl som muntligt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En kandidatexamen i arkitektur eller landskapsarkitektur, samhällsbyggnad eller motsvarande, varav minst 30 högskolepoäng inom stads-, transport eller regional planering och ekonomi, geoinformatik eller miljövetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beslutas senare

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete och studio, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEMB - Metoder, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEMC - Seminarier och övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp),
Seminarier och skriftliga övningar (SEM1; 3 hp),
Seminarier och skriftliga övningar (SEM2; 3 hp),
Projekt och övningar i studio (PRO1; 6 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2805

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

THSSM1 obligatorisk, THSUM1 rekommenderad

Öppen för alla program efter särskild behörighetsprövning enligt behörighetskrav i kursplan.