AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp

Environmental Aspects of the Built Environment

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Miljöteknik
  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50101

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50103

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50104

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Kursens huvudsyfte är att öka studentens förståelse för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av samspelet mellan människor, byggnader och den omgivande miljön samt strategier för att utvärdera och minska miljöpåverkan från byggnader.

Efter avslutad kurs skall du kunna:

 • Beskriva viktiga miljö- och hälsoaspekter, dess orsaker i olika delar av en byggnads livscykel och hur de kan påverka varandra
 • Analysera och argumentera för vad som är betydande miljöaspekter hos utpekad bebyggelse beroende på exempelvis lokal kontext och byggnadstyp
 • Föreslå relevanta planeringsstrategier för att minska miljöpåverkan såväl från ny, planerad bebyggelse som för den befintliga byggnadsstocken
 • Redogöra för väsentliga skillnader mellan olika angreppssätt att utvärdera byggnaders miljöpåverkan och föreslå relevanta angreppssätt för en given beslutssituation inom planering, utveckling eller förvaltning av byggnader  

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innefattar föreläsningar, diskussionsseminarier, en datorlabb och ett projektarbete uppföljt av ett seminarium.

Föreläsningar täcker:

 • Bebyggelsens påverkan på människors hälsa, miljön och naturresurser
 • Miljöstyrningsstrategier i bygg- och fastighetssektorn och deras relation till stadsplanering
 • Angreppssätt inklusive existerande verktyg och metoder för utvärdering och bedömning av bebyggelsens miljöpåverkan
 • Exempel på "green building"

Laborationen och projektarbetet handlar såväl om att använda verktyg för miljöbedömning av bebyggelse som att analysera strategier för minskad miljöpåverkan in praktiska planeringssituationer.

Behörighet

 AE1101 Naturresursteori eller motsvarande.

Litteratur

Skall bestämmas. Artiklar inom "green building".

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 2.5 hp)
Projektarbete (PRO1; 4,0 hp)
Datorlaboration (LAB1; 1,0 hp)

Slutbetyg utgörs av en sammanviktning av betygen på den skriftliga tentamen och projektarbetet. Laborationen måste vara godkänd för att få ut slutbetyg.

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kontaktperson

Tove Malmqvist, tove.malmqvist@abe.kth.se

Examinator

Göran Finnveden <goran.finnveden@abe.kth.se>

Josefin Wangel Weithz <wangel@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.