AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp

Environmental Aspects of the Built Environment

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen innefattar föreläsningar, diskussionsseminarier, en datorlabb och ett projektarbete uppföljt av ett seminarium.

Föreläsningar täcker:

 • Bebyggelsens påverkan på människors hälsa, miljön och naturresurser
 • Miljöstyrningsstrategier i bygg- och fastighetssektorn och deras relation till stadsplanering
 • Angreppssätt inklusive existerande verktyg och metoder för utvärdering och bedömning av bebyggelsens miljöpåverkan
 • Exempel på "green building"

Laborationen och projektarbetet handlar såväl om att använda verktyg för miljöbedömning av bebyggelse som att analysera strategier för minskad miljöpåverkan in praktiska planeringssituationer.

Lärandemål *

Kursens huvudsyfte är att öka studentens förståelse för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av samspelet mellan människor, byggnader och den omgivande miljön samt strategier för att utvärdera och minska miljöpåverkan från byggnader.

Efter avslutad kurs skall du kunna:

 • Beskriva viktiga miljö- och hälsoaspekter, dess orsaker i olika delar av en byggnads livscykel och hur de kan påverka varandra
 • Analysera och argumentera för vad som är betydande miljöaspekter hos utpekad bebyggelse beroende på exempelvis lokal kontext och byggnadstyp
 • Föreslå relevanta planeringsstrategier för att minska miljöpåverkan såväl från ny, planerad bebyggelse som för den befintliga byggnadsstocken
 • Redogöra för väsentliga skillnader mellan olika angreppssätt att utvärdera byggnaders miljöpåverkan och föreslå relevanta angreppssätt för en given beslutssituation inom planering, utveckling eller förvaltning av byggnader  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

 AE1101 Naturresursteori eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Skall bestämmas. Artiklar inom "green building".

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen (TEN1; 2.5 hp)
Projektarbete (PRO1; 4,0 hp)
Datorlaboration (LAB1; 1,0 hp)

Slutbetyg utgörs av en sammanviktning av betygen på den skriftliga tentamen och projektarbetet. Laborationen måste vara godkänd för att få ut slutbetyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Göran Finnveden

Josefin Wangel Weithz

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2806

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tove Malmqvist, tove.malmqvist@abe.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.