Hoppa till huvudinnehållet

AG2806 Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 hp

Buildings and the built environment is responsible for a significant part of the societal environmental impacts. At the same time, they are essential for human activities and well-being. In this course, you will develop your understanding about the interplay between humans, buildings and the surrounding environment as well as strategies for reducing environmental impacts from buildings. The course is designed to give you a profound understanding about the environmental impacts of the built environment in relation to specific settings and contexts and the ability to suggest and argue for relevant approaches for assessing and adressing the environmental impact in planning situations that you might encounter in your future profession.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AG2806 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innefattar föreläsningar, diskussionsseminarier, en datorlabb och ett projektarbete uppföljt av ett seminarium.

Föreläsningar täcker:

 • Bebyggelsens påverkan på människors hälsa, miljön och naturresurser
 • Miljöstyrningsstrategier i bygg- och fastighetssektorn och deras relation till stadsplanering
 • Angreppssätt inklusive existerande verktyg och metoder för utvärdering och bedömning av bebyggelsens miljöpåverkan
 • Exempel på "green building"

Laborationen och projektarbetet handlar såväl om att använda verktyg för miljöbedömning av bebyggelse som att analysera strategier för minskad miljöpåverkan in praktiska planeringssituationer.

Lärandemål

Kursens huvudsyfte är att öka studentens förståelse för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av samspelet mellan människor, byggnader och den omgivande miljön samt strategier för att utvärdera och minska miljöpåverkan från byggnader.

Efter avslutad kurs skall du kunna:

 • Beskriva viktiga miljö- och hälsoaspekter, dess orsaker i olika delar av en byggnads livscykel och hur de kan påverka varandra
 • Analysera och argumentera för vad som är betydande miljöaspekter hos utpekad bebyggelse beroende på exempelvis lokal kontext och byggnadstyp
 • Föreslå relevanta planeringsstrategier för att minska miljöpåverkan såväl från ny, planerad bebyggelse som för den befintliga byggnadsstocken
 • Redogöra för väsentliga skillnader mellan olika angreppssätt att utvärdera byggnaders miljöpåverkan och föreslå relevanta angreppssätt för en given beslutssituation inom planering, utveckling eller förvaltning av byggnader  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

7,5 hp i miljö och hållbar utveckling, t ex AL1301 Naturresursteori eller AE1502 Miljösystemanalys för energi och miljö, alternativt AG2150 Sustainable Planning and Design.

Engelska 6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 2.5 hp)
Projektarbete (PRO1; 4,0 hp)
Datorlaboration (LAB1; 1,0 hp)

Slutbetyg utgörs av en sammanviktning av betygen på den skriftliga tentamen och projektarbetet. Laborationen måste vara godkänd för att få ut slutbetyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AG2806

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik, Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tove Malmqvist, tove.malmqvist@abe.kth.se