AH1021 Stads- och trafikplanering, grundkurs 7,5 hp

Urban and Traffic Planning, Basic Course

Kursen ger kunskap om stadens bebyggelse och funktioner i ett historiskt perspektiv med betoning på sambandet mellan trafik och bebyggelse på översiktlig nivå. I en översiktsplan vägs olika allmänna intressen mot varandra som vägledning för den mera detaljerade planering som sker inför exploateringar av olika slag. I kursen ingår projektarbete i grupp där studenterna gör en sådan plan för en ort eller en stadsdel på basis av studier av målsättningar, planeringsförutsättningar och prognoser.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge en grundläggande överblick av teori och metoder för analys och planering av stadsmiljöer, transportsystemet och deras samspel med stadsmiljön. Kursen ger praktisk träning i att framställa ett planringsdokument i ArcGIS av översiktsplan omfattande bebyggelse och transportsystemet. Syftet är också att förbättra förmågan att arbeta i grupp med trafikplanering, design och presentation av planer och lösningar avseende trafiksystem och stadsutveckling. Vid slutförd kurs ska studenten:

 • Ha förvärvat en grundläggande förståelse om stadens bebyggelse och funktioner i ett historiskt perspektiv med betoning på sambandet mellan trafik och bebyggelse.
 • Förstå grundliga Planeringsbegrepp, teorier, metoder och mål för stadsplaneringen under 1900-talet baserat på svenska och internationella exempel.
 • Kunna tillämpa metodik för framtagning av program, planeringsförutsättningar, analys, utformning utvärdering av nät och trafikanläggningar för olika trafikslag.
 • Kunna framställa en formell översiktsplan för en stadsdel med användning av ArcGIS programmet.
 • Ha förvärvat en grundläggande förståelse för sambandet mellan transportteknisk utveckling, lokalisering och stadsutveckling.
 • Identifiera trafikmiljöeffekter på det bebyggda området
 • Ha förvärvat grundläggande färdighet i att på ett pedagogiskt sätt presentera och argumentera för förslag till ny översiktsplan.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Metodik för analys, utformning och utvärdering av nät och trafikanläggningar för olika trafikslag.
 • Metodik för framtagning av program, planeringsförutsättningar och utvärdering av trafikanläggningar.

 • Övergripande sammanhang av transportplanering

 • Den lugna gatan ”Traffic calmiming”

 • Planeringsbegrepp, teorier, metoder och mål för stadsplaneringen under 1900-talet baserat på svenska och internationella exempel.

 • Beräkningar av trafikmiljöeffekter inklusive buller och avgaser

 • Historisk översikt av sambandet mellan transportteknisk utveckling, lokalisering och stadsutveckling.

 • Exkursion i Stockholmsområdet för studium av ”stadens årsringar”, samband mellan verklig utformning och plan.

 • Korta övningsuppgifter med tillämpning av olika teorier och metoder.

 • Projektarbete med framtagning av översiktsplan för en stadsdel med användning av ArcGIS-programmet.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning.

Litteratur

 • Kurskompendium i trafikplanering samt utdrag ur planeringsanvisningar och internationell litteratur ska läggas på BILDA.
 • Lugna gatan (Kommunförbundet 1998)
 • TRAST;Trafik för en attraktiv stad (Vägverket och Kommunförbundet 2004)
 • Vägar och gators utformning (VGU 2004) Vägverket och Kommunförbundet.
 • Stadsplanera (Boverket 2003)
 • Stadsplanering i Sverige (Åström 2003)
 • Trafiken i den hållbara staden (Christer Hydén 2008)

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, projektarbete, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, projektarbete, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp) och övnings- och projektuppgifter (ÖVN1; 4,5 hp).

Ges av

ABE/Transportplanering

Kontaktperson

Albania Nissan; bibbi@kth.se

Examinator

Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1N1201

Påbyggnad

AG1132 Samband och funktioner i den hållbara staden

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.