Hoppa till huvudinnehållet

AH1021 Stads- och trafikplanering, grundkurs 7,5 hp

Kursen ger kunskap om stadens bebyggelse och funktioner i ett historiskt perspektiv med betoning på sambandet mellan trafik och bebyggelse på översiktlig nivå. I en översiktsplan vägs olika allmänna intressen mot varandra som vägledning för den mera detaljerade planering som sker inför exploateringar av olika slag. I kursen ingår projektarbete i grupp där studenterna gör en sådan plan för en ort eller en stadsdel på basis av studier av målsättningar, planeringsförutsättningar och prognoser.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AH1021 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Metodik för analys, utformning och utvärdering av nät och trafikanläggningar för olika trafikslag.
 • Metodik för framtagning av program, planeringsförutsättningar och utvärdering av trafikanläggningar.

 • Övergripande sammanhang av transportplanering

 • Den lugna gatan ”Traffic calmiming”

 • Planeringsbegrepp, teorier, metoder och mål för stadsplaneringen under 1900-talet baserat på svenska och internationella exempel.

 • Beräkningar av trafikmiljöeffekter inklusive buller och avgaser

 • Historisk översikt av sambandet mellan transportteknisk utveckling, lokalisering och stadsutveckling.

 • Exkursion i Stockholmsområdet för studium av ”stadens årsringar”, samband mellan verklig utformning och plan.

 • Korta övningsuppgifter med tillämpning av olika teorier och metoder.

 • Projektarbete med framtagning av översiktsplan för en stadsdel med användning av ArcGIS-programmet.

Lärandemål

Kursen skall ge en grundläggande överblick av teori och metoder för analys och planering av stadsmiljöer, transportsystemet och deras samspel med stadsmiljön. Kursen ger praktisk träning i att framställa ett planringsdokument i ArcGIS av översiktsplan omfattande bebyggelse och transportsystemet. Syftet är också att förbättra förmågan att arbeta i grupp med trafikplanering, design och presentation av planer och lösningar avseende trafiksystem och stadsutveckling. Vid slutförd kurs ska studenten:

 • Ha förvärvat en grundläggande förståelse om stadens bebyggelse och funktioner i ett historiskt perspektiv med betoning på sambandet mellan trafik och bebyggelse.
 • Förstå grundliga Planeringsbegrepp, teorier, metoder och mål för stadsplaneringen under 1900-talet baserat på svenska och internationella exempel.
 • Kunna tillämpa metodik för framtagning av program, planeringsförutsättningar, analys, utformning utvärdering av nät och trafikanläggningar för olika trafikslag.
 • Kunna framställa en formell översiktsplan för en stadsdel med användning av ArcGIS programmet.
 • Ha förvärvat en grundläggande förståelse för sambandet mellan transportteknisk utveckling, lokalisering och stadsutveckling.
 • Identifiera trafikmiljöeffekter på det bebyggda området
 • Ha förvärvat grundläggande färdighet i att på ett pedagogiskt sätt presentera och argumentera för förslag till ny översiktsplan.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • Kurskompendium i trafikplanering samt utdrag ur planeringsanvisningar och internationell litteratur ska läggas på BILDA.
 • Lugna gatan (Kommunförbundet 1998)
 • TRAST;Trafik för en attraktiv stad (Vägverket och Kommunförbundet 2004)
 • Vägar och gators utformning (VGU 2004) Vägverket och Kommunförbundet.
 • Stadsplanera (Boverket 2003)
 • Stadsplanering i Sverige (Åström 2003)
 • Trafiken i den hållbara staden (Christer Hydén 2008)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, projektarbete, 4,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgift, projektarbete, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp) och övnings- och projektuppgifter (ÖVN1; 4,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH1021

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

AG1132 Samband och funktioner i den hållbara staden

Kontaktperson

Albania Nissan (bibbi.nissan@abe.kth.se)

Övrig information

Gammal kod: 1N1201