AH1023 Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar 7,5 hp

Urban and Traffic Planning, Methods and Applications

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10006

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 6

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

Lärandemål

 • Förstå multimodala aspekter av transportsystem
 • Identifiera de centrala utmaningar och problem som finns i stadstrafiken
 • Förstå grundliga aspekter av transportsystems utformning
 • Beskriva huvudsakliga tillvägagångssätt för transportplanering
 • Identifiera viktiga åtgärder för tillgänglighet och framkomlighet
 • Tolka resultat från trafikplaneringsmodeller och verktyg

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Transportsystemet och dess roll
 • Kollektivtrafikens roll och verksamhet
 • Efterfrågan och utbud av stadstrafiksystem
 • Transportplanering i tätort, metoder och modeller
 • Sambanden mellan markanvändning och transporter
 • Efterfrågestyrning

Behörighet

Grundläggande högskolebehörgihet dvs dokumenterad avslutad gymnasieutbildning inkl. svenska B.

Litteratur

 • Meyer and Miller, Urban Transportation Planning, McGraw Hill, 2001
 • Utdelat material

Utrustningskrav

N/A

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 4 hp) och övnings- och projektuppgift (ÖVN1; 3,5 hp).

Ges av

ABE/Systemanalys och ekonomi

Kontaktperson

Daniel Jonsson (daniel.jonsson@abe.kth.se)

Examinator

Anders Karlström <anders.karlstrom@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.