AH1023 Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar 7,5 hp

Urban and Traffic Planning, Methods and Applications

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Transportsystemet och dess roll
 • Kollektivtrafikens roll och verksamhet
 • Efterfrågan och utbud av stadstrafiksystem
 • Transportplanering i tätort, metoder och modeller
 • Sambanden mellan markanvändning och transporter
 • Efterfrågestyrning

Lärandemål *

 • Förstå multimodala aspekter av transportsystem
 • Identifiera de centrala utmaningar och problem som finns i stadstrafiken
 • Förstå grundliga aspekter av transportsystems utformning
 • Beskriva huvudsakliga tillvägagångssätt för transportplanering
 • Identifiera viktiga åtgärder för tillgänglighet och framkomlighet
 • Tolka resultat från trafikplaneringsmodeller och verktyg

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförda kurser:

 • AI1527 Samhällsbyggnadsprocessen 
 • AH1030 Stadsutveckling och transportsystem

För fristående studenter: 

 • Matematik och programmering motsvarande 30 hp SAMT 
 • Samhällsbyggnad ELLER stads- och trafikplanering 15 hp 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

N/A

Kurslitteratur

 • Meyer and Miller, Urban Transportation Planning, McGraw Hill, 2001
 • Utdelat material

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd tentamen (TEN1; 4 hp) och övnings- och projektuppgift (ÖVN1; 3,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anders Karlström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH1023

Ges av

ABE/Systemanalys och ekonomi

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Daniel Jonsson (daniel.jonsson@abe.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.