AH1024 Styrning av trafiksystem 7,5 hp

Traffic Management and Operation

Ett lämpligt transportsystem kräver en effektiv verksamhet. Styrning, övervakning och kontroll av transportsystemet är en viktig förutsättning för att uppnå en hög servicenivå för att transportera människor i en stad. Kursen ger en grundläggande kunskap om villkor, utformning, förvaltning och kontroll av kollektivtrafiksystemet i en stadsregion.

Transportsystemets komponenter omfattar teknik, nätverk, väg- och spårfordon och olika faciliteter (terminaler, stationer). Prestanda för systemet beror på samspelet mellan de olika komponenterna och efterfrågan för att använda dem (interaktioner, utbud och efterfrågan). Utbudet avgör systemets kapacitet. Många av dagens transportsystem ligger nära kapacitetstaket och därför uppstår trängsel, förseningar och negativ miljöpåverkan.

Effektiv förvaltning och kontroll av transportsystemet kräver kunskap och förståelse av egenskaperna hos de olika anläggningarna, andra komponenter, och metoder för att bedöma systemets prestanda för en viss efterfråga. Kursinnehållet inriktas mot kollektivtrafik på väg och spår. Övningsuppgifterna belyser dimensionering av ett kollektivtrafiksystem med hjälp av verktyg, trafikplanering och implementeringen av trafiksystemet i en stadsregion

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ger en grundläggande förståelse för de allmänna principerna för utformning, förvaltning och kontroll av drift av transportsystemen. Den betonar allmänna principer och metoder som gäller för alla transportmedel, gods-och persontransporter, landbyggd och tätort. Kursen omfattar också verktyg för utvärdering av alternativa planer for förvaltning av transportersystemet.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Generella principer för förvaltning av transportsystem
 • Komponenter av transportsystemet
 • Utveckling av förvaltningsplaner
 • Systemförvaltning och styrning
 • Utvärdera effekterna inklusive framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö.
 • Fallstudie med fokus på utveckling och utvärdering av alternative transport systems och service.

Behörighet

AH1021 Stads- och trafikplanering, eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

AH1021 Stads- och trafikplanering, eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

• Kompendium om Kollektivtrafik i städer
• Kursmaterial från Tågtrafikgruppen.
• Artiklar som delas ut / läggs på Bilda under kursen.
• Vägar och gators utformning (VGU). Vägverket 2004.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 – Övningsuppgift, projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Genomförd tentamen, (TEN1; 4,0 hp) och övnings- och projektuppgifter (PRO1; 3,5 hp).

Ges av

ABE/Transportplanering

Kontaktperson

Karl Kottenhoff, karl.kottenhoff@abe.kth.se

Examinator

Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen ersätts av AH1025

Påbyggnad

Andra kurser inom masterprogrammet Transport och Geoinformatik och andra kurser inom Transport och logistik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.