AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp

Installation .1 Road, Railways and Wastewater Networks

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen ger grundläggande kunskaper om metoder för utformning, projektering och byggande av vägar, gator, och järnvägar samt projektering av vatten och avloppsanläggningar.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet för kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom ämnesområdet så att hen i en framtida arbetssituation skall kunna delta i arbetet tillsammans med andra kollegor. Studenten ska efter genomgången kurs ha tillräckliga kunskaper för att avancera till högre kurser.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för fackuttryck och förstå deras inbördes relationer inom väg-, järnvägs- , berg- och VA-teknik
 • genomföra enklare projekteringsuppgifter i grupp inom väg-, järnvägs- och VA-teknik
 • genomföra beräkningar beträffande vägens geometriska utformning och fordonsdynamik
 • använda mer avancerade beräkningsprogram inom vägprojektering och massberäkning
 • redogöra för begrepp inom bergteknik, kalkylering och riskbedömning av undermarksprojekt
 • redogöra för sambandet mellan projektering och produktion av infrastrukturprojekt och en hållbar samhällsutveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Väg- och banteknik:

 • Väg- och järnvägskomponenter.
 • Geometrisk utformning av vägar och järnvägar.
 • Klasser och typer av vägar, gator och järnvägar.
 • Väg- och järnvägsbyggnadsmaterial (bitumen, asfalt, obundna material).
 • Klimat-, miljö- och dräneringsaspekter.
 • Mekanistisk/empirisk modellering av asfaltsvägar.

Väghydrologi:

 • Vattentekniska frågor vid vägbyggen.
 • Dagvatten och trafik.

VA-teknik:

 • Materialkunskap om vatten- och  avloppsledningsnät.
 • Drift- och underhåll av vatten- och avloppsledningsnät.
 • Projekteringsteknik.

Bergteknik:

 • Bergmekanik: spänningar i berg, valvverkan, beräkningar av erforderlig förstärkning (sprutbetong, bult).
 • Tider och kostnader och risker i undermarksbyggande.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar och två större övningsuppgifter.

Behörighet

HS1009 Samhällsplanering 

Rekommenderade förkunskaper

HS1029 Geologi och Geoteknik

HS1003 Byggmekanik1

HS1004 Byggmekanik2

HS1008 Konstruktionsteknik

HS1009 Samhällsplanering

Litteratur

Aktuell kurslitteraturförteckning finns på kurshemsidan.

Current course bibliography is available on the course home page.

Examination

 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 2,5, betygsskala: P, F
 • ÖVNB - Övningar, 2,5, betygsskala: P, F

Examination består av tre moment:

TENA (2,5hp) Skriftlig tentamen

ÖVNA (2,5hp) Vägprojekteringsprojekt

ÖVNB (2,5hp) VA-projekt

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig examen (2,5 hp)

Godkända övningsuppgifter (5 hp)

Betygskriterier relaterade till måluppfyllelsen anges i kurs-PM.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström alicjats@kth.se

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Påbyggnad

AH1908 Anläggning 2

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.