AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp

Installation .1 Road, Railways and Wastewater Networks

Kursen ger grundläggande kunskaper om metoder för utformning, projektering och byggande av vägar, gator, och järnvägar samt projektering av vatten och avloppsanläggningar.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet för kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper inom ämnesområdet så att hen i en framtida arbetssituation skall kunna delta i arbetet tillsammans med andra kollegor. Studenten ska efter genomgången kurs ha tillräckliga kunskaper för att avancera till högre kurser. Konkret innebär detta att studenten ska kunna:

 • redogöra för fackuttryck och förstå deras inbördes relationer
 • genomföra enklare projekteringsuppgifter i grupp
 • genomföra beräkningar i samband med kursens övningsuppgifter
 • känna till mer avancerade beräkningsprogram

Kursens huvudsakliga innehåll

Väg- och banteknik:

 • Väg- och järnvägskomponenter.
 • Geometrisk utformning av vägar och järnvägar.
 • Klasser och typer av vägar, gator och järnvägar.
 • Väg- och järnvägsbyggnadsmaterial (bitumen, asfalt, obundna material).
 • Klimat, miljö och dräneringsaspekter.
 • Mekanistisk/empirisk modellering av asfaltsvägar.

Väghydrologi:

 • Vattentekniska frågor vid vägbyggen.
 • Dagvatten och trafik.
 • Materialkunskap om vatten- och  avloppsledningsnät.
 • Drift- och underhåll av vatten- och avloppsledningsnät.
 • Projekteringsteknik.
 • Byggprocessen.
 • Drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnät.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar och två större övningsuppgifter.

Behörighet

Studerande i åk 3 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi, inriktning Byggteknik och design.

HS1009 Samhällsplanering eller motsvarande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

HS1029 Geologi och Geoteknik

HS1003 Byggmekanik1

HS1004 Byggmekanik2

HS1008 Konstruktionsteknik

HS1009 Samhällsplanering

Litteratur

Aktuell kurslitteraturförteckning finns på kurshemsidan.

Current course bibliography is available on the course home page.

Examination

 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 2,5, betygsskala: P, F
 • ÖVNB - Övningar, 2,5, betygsskala: P, F

Examination består av tre moment:

TENA (2,5hp) Skriftlig tentamen

ÖVNA (2,5hp) Vägprojekteringsprojekt

ÖVNB (2,5hp) VA-projekt

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig examen (2,5 hp)

Godkända övningsuppgifter (5 hp)

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström alicjats@kth.se

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Påbyggnad

AH1908 Anläggning 2

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.