Hoppa till huvudinnehållet

AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om metoder för utformning, projektering och byggande av vägar, gator, och järnvägar samt projektering av vatten och avloppsanläggningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AH1907 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Väg- och banteknik:

 • Väg- och järnvägskomponenter
 • Geometrisk utformning av vägar och järnvägar
 • Klasser och typer av vägar, gator och järnvägar
 • Väg- och järnvägsbyggnadsmaterial (bitumen, asfalt, obundna material)
 • Klimat-, miljö- och dräneringsaspekter
 • Mekanistisk/empirisk modellering av asfaltsvägar
 • Projekteringsteknik

Väghydrologi:

 • Vattentekniska frågor vid vägbyggen
 • Dagvatten och trafik

VA-teknik:

 • Materialkunskap om vatten- och  avloppsledningsnät
 • Drift- och underhåll av vatten- och avloppsledningsnät

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förklara fackuttryck och förstå deras inbördes relationer inom väg-, järnvägs-, berg- och VA-teknik
 • genomföra enklare projekteringsuppgifter i grupp inom väg-, järnvägs- och VA-teknik
 • genomföra beräkningar beträffande vägens geometriska utformning och fordonsdynamik
 • använda beräkningsprogram inom vägprojektering och massberäkning
 • förklara sambandet mellan projektering och produktion av infrastrukturprojekt och en hållbar samhällsutveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarade kurser: HF1904/HF1700, AF1734/HS1722, AF1735

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TENA - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVNB - Övningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination består av tre moment:

TENA (2,5 hp) Skriftlig tentamen

ÖVNA (2,5 hp) Vägprojekteringsprojekt

ÖVNB (2,5 hp) VA-projekt

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH1907

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

AH1908 Anläggning 2

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström alicjats@kth.se

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.