AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp

Railway Traffic - Market and Planning, Basic Course

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen ger insikt i tågtrafikens marknadsmässiga förutsättningar samt i planering av järnvägar, tågtrafik och transporter med järnväg. Den berör också de trafikpolitiska förutsättningarna och järnvägens framtida möjligheter. Kursen behandlar järnvägar och tågtrafik för såväl person- som godstrafik och samverkan med andra transportmedel.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20020

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Lärare

  Behzad Kordnejad <behzad.kordnejad@abe.kth.se>

VT19 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20107

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Anders Lindahl <anders.lindahl@abe.kth.se>

 • Lärare

  Anders Lindahl <anders.lindahl@abe.kth.se>

  Behzad Kordnejad <behzad.kordnejad@abe.kth.se>

  Jennifer Warg <jennifer.warg@abe.kth.se>

  Oskar Fröidh <oskar.froidh@abe.kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att ge baskunskaper om tågtrafiken och dess marknad, utformning, ekonomi och om planering av tågtrafiksystem.

Eleven skall efter kursen kunna:

 • Förklara järnvägens konkurrens eller samverkan med övriga transportslag på transportmarknaden
 • Beskriva planprocessen vid ut- eller nybyggnad av järnväg
 • Redogöra för tidtabellsuppbyggnad och tågplaneprocessen
 • Beskriva signaluppbyggnad och trafikstyrning på svenska järnvägar
 • Förklara kapacitetsbegreppet och olika metoder att studera detta.
 • Genomföra en ekonomisk analys av person- och godstransportsystem
 • Redogöra för utbud och efterfrågan på transporter

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Tågtrafikens marknad. En översikt över rese- och transport-marknaden i Sverige idag och hur trender och utvecklings-tendenserna ser ut framåt.
 • Trafikpolitik och organisation. Den svenska transportpolitiken i ett internationellt perspektiv. Järnvägens avreglering och nya aktörer. Omstrukturering i branschen, samarbete mellan transportföretagen och interoperabilitet i Europa.
 • Spårtrafik och miljö. Järnvägarnas, spårvägarnas och tunnel-banornas för- och nackdelar jämfört med andra transportmedel beträffande naturmiljön och hälsoeffekter för människor.
 • Infrastruktur. Tekniska skillnader mellan olika system. Planering för infrastrukturutbyggnader; planeringsprocessen, samhällsekonomiska analyser och miljökonsekvens-beskrivningar.
 • Trafikstyrning och produktionsplanering. Hur signalsystem fungerar, hur tågplaner och tidtabeller konstrueras. Kapacitets-analys, styrning och simulering av framtida tågtrafik.
 • Persontrafiksystem. Persontrafik på spår i ett system-perspektiv. Vad ska operatören ta hänsyn till när de väljer strategier för trafikering, fordon och stationer?
 • Långsiktig persontrafikplanering. Resenärernas önskemål och värderingar. Metoder att mäta vad marknaden vill ha och prognosmodeller. Exempel på framgångsrika satsningar på järnvägstrafik.
 • Godstrafiksystem. Kundernas krav. Godstransportutbudet på järnväg och trafikeringssystem. Fordon för godstrafik och nya trafiksystem.
 • Ekonomisk analys av godstransporter och jämförelse mellan landsvägs- och järnvägstransporter.
 • En vision för framtida transporter . Järnvägsnätet igår, idag och i framtiden.

Kursupplägg

Kursen genomförs med tolv dagar med föreläsningar av den grundkunskap som behövs för att förstå ämnesområdet. Detta kompletteras med övningar och projektuppgifter samt studiebesök för att ge tillämpningar på ämnet. Se kursschema för dagar och tider för föreläsningar och tentamen.

Behörighet

För studenter antagna till civilingenjörprogrammet Samhällsbyggnad (CSAMH) eller masterprogrammet Transport och Geoinformatik är det inga ytterligare behörighetskrav.

För övriga studenter:            

 • Minst 120 hp inom teknik eller ekonomi.
 • Engelska B/6 

Rekommenderade förkunskaper

Erfarenhet inom trafikplanering rekommenderas.

Litteratur

Kurskompendium

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Projektarbete, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp) och övningsuppgifter (ÖVN1; 4,5 hp

Ges av

ABE/Transportplanering

Kontaktperson

Anders Lindahl; anders.lindahl@abe.kth.se

Examinator

Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

Övrig information

Gammal kod: 1N1206

Påbyggnad

AH202X Examensarbete inom järnväg och tågtrafik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.