Hoppa till huvudinnehållet

AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp

Kursen ger insikt i tågtrafikens marknadsmässiga förutsättningar samt i planering av järnvägar, tågtrafik och transporter med järnväg. Den berör också de trafikpolitiska förutsättningarna och järnvägens framtida möjligheter. Kursen behandlar järnvägar och tågtrafik för såväl person- som godstrafik och samverkan med andra transportmedel

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AH2026 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Tågtrafikens marknad. En översikt över rese- och transport-marknaden i Sverige idag och hur trender och utvecklings-tendenserna ser ut framåt.
 • Trafikpolitik och organisation. Den svenska transportpolitiken i ett internationellt perspektiv. Järnvägens avreglering och nya aktörer. Omstrukturering i branschen, samarbete mellan transportföretagen och interoperabilitet i Europa.
 • Spårtrafik och miljö. Järnvägarnas, spårvägarnas och tunnel-banornas för- och nackdelar jämfört med andra transportmedel beträffande naturmiljön och hälsoeffekter för människor.
 • Infrastruktur. Tekniska skillnader mellan olika system. Planering för infrastrukturutbyggnader; planeringsprocessen, samhällsekonomiska analyser och miljökonsekvens-beskrivningar.
 • Trafikstyrning och produktionsplanering. Hur signalsystem fungerar, hur tågplaner och tidtabeller konstrueras. Kapacitets-analys, styrning och simulering av framtida tågtrafik.
 • Persontrafiksystem. Persontrafik på spår i ett system-perspektiv. Vad ska operatören ta hänsyn till när de väljer strategier för trafikering, fordon och stationer?
 • Långsiktig persontrafikplanering. Resenärernas önskemål och värderingar. Metoder att mäta vad marknaden vill ha och prognosmodeller. Exempel på framgångsrika satsningar på järnvägstrafik.
 • Godstrafiksystem. Kundernas krav. Godstransportutbudet på järnväg och trafikeringssystem. Fordon för godstrafik och nya trafiksystem.
 • Ekonomisk analys av godstransporter och jämförelse mellan landsvägs- och järnvägstransporter.
 • En vision för framtida transporter . Järnvägsnätet igår, idag och i framtiden.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge baskunskaper om tågtrafiken och dess marknad, utformning, ekonomi och om planering av tågtrafiksystem.

Eleven skall efter kursen kunna:

 • Förklara järnvägens konkurrens eller samverkan med övriga transportslag på transportmarknaden
 • Beskriva planprocessen vid ut- eller nybyggnad av järnväg
 • Bedöma miljökonsekvenser och diskutera hållbarhetsaspekter för järnväg och tågtrafik i jämförelse med andra färdmedel
 • Redogöra för tidtabellsuppbyggnad och tågplaneprocessen
 • Beskriva signaluppbyggnad och trafikstyrning på svenska järnvägar
 • Förklara kapacitetsbegreppet och olika metoder att studera detta.
 • Genomföra en ekonomisk analys av person- och godstransportsystem
 • Redogöra för utbud och efterfrågan på transporter

Kursupplägg

Kursen genomförs med tolv dagar med föreläsningar av den grundkunskap som behövs för att förstå ämnesområdet. Detta kompletteras med övningar och projektuppgifter samt studiebesök för att ge tillämpningar på ämnet. Se kursschema för dagar och tider för föreläsningar och tentamen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Minst 120 hp inom teknik eller ekonomi.
 • Engelska B/6 

Rekommenderade förkunskaper

Erfarenhet inom trafikplanering rekommenderas.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Projektarbete, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 3 hp) och övningsuppgifter (ÖVN1; 4,5 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2026

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AH202X Examensarbete inom järnväg och tågtrafik

Kontaktperson

Anders Lindahl; anders.lindahl@abe.kth.se

Övrig information

Gammal kod: 1N1206