Hoppa till huvudinnehållet

AH2028 Tågtrafik - marknad och planering, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen ger en djupare kännedom om tågtrafikering och transporter på järnväg och spårbunden trafik och behandlar hur marknaden kan förutses, planeras och styras för effektivare framtida transporter. Kursen genomförs i form av ett antal valbara projektuppgifter inom ett tänkt järnvägsprojekt med olika inriktning avseende t ex uppbyggnad av ett järnvägssystem. Detta skall omfatta trafikuppläggning och kapacitetsanalys, person- resp. godstrafikens marknadsutveckling, ekonomisk styrning av ett effektivt transportsystem, se förslag under ”kursinnehåll” nedan. Val av inriktning sker efter samråd med kursledningen i samband med kursstart.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AH2028 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Beslutsprocessen vid utbyggnad av ny järnväg i Sverige med de olika delarna Idéstudie, Förstudie, Järnvägsutredning och Järnvägsplan för att förstå arbetet från behov till färdig järnväg.
 • Trafiksimulering av tågtrafik genom att studera och simulera nya järnvägssträckor i Mälardalen i kombination med olika trafikupplägg med olika grad av förseningar och hur detta påverkar kapaciteten på den resulterande trafiken.
 • Ekonomisk analys av olika trafikupplägg med person- och/eller godstrafik på en framtida planerad järnväg och se om de med olika utformning av fordon och tidtabeller kan vara lönsamma.
 • Undersökning av resenärers värderingar av sin resa samt deras uppfattning av olika utformning på service och komfort på våra persontåg. Detta sker genom en mindre undersökning på tåg.
 • Analys av effektiv kollektiv regional- och lokal tågtrafik genom att studera kombinationer av regionaltåg, pendeltåg med olika kombinationer av uppehåll, skippstopp och byten.
 • Utformning och dimensionering av signalsystem på en kortare järnvägssträckning med ett antal stationer och mellanliggande linjer samt kapacitetsanalys.
 • Prognosverktyg för person- och godstransporter med spårbunden trafik och övriga trafikslag. Jämförelser mellan olika modellsystem för prognoser, deras uppbyggnad, krav på indata samt tillförlitlighet.
 • Litteraturstudie inom eget valt område för att fördjupa kunskaperna om nuvarande teknikläge och var forskningsfronten finns idag inom ett järnvägsrelaterat område.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om uppbyggnaden av ett trafiksystem för transporter. Efter genomförd kurs skall eleven kunna redogöra för de olika delarna inom ett projekt och kunna genomföra delar av det. Genom val av projektinriktning kan eleven profilera sig mot olika delar av marknaden, t ex prognoser, trafikstyrning, trafikanalys, ekonomi, miljökonsekvenser eller planering av tågtrafiksystem.

Efter genomförd kurs ska studenten ha nått de fyra lärandemålen:

 • Organisera projektarbete i grupp
 • Identifiera ett syfte och en målgrupp och utforma rapporten som beslutsunderlag till denna
 • Välja, avgränsa och skriva om ett ämne lämpligt för grupparbete inom planering av järnväg eller tågtrafik
 • Kan analysera och dra slutsatser av analysen som sätts i sitt sammanhang – förståelse i kontext.

Kursupplägg

Kursen genomförs som en projektkurs. Deltagarna bestämmer lämplig järnväg som behöver byggas och delar sedan upp sig i de olika områdena som behöver utredas/projekteras. Efter val av järnväg, samt studiebesök på Transportverket samt på planeringsområdet så genomförs kursen med gruppvis arbete och gemensamma projektmöten. Slutmålet är en skriftlig rapport samt muntlig presentation av ”utredningen”.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier om minst 120 hp samt dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande.

Särskild behörighet:

AH2026 ”Tågtrafik - marknad och planering GK” eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelat material under kursen

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betyget görs som en sammanvägning av hur väl studenten når lärandemålen baserat på inlämnade handlingar (rapport). För betyget E krävs godkänt i alla fyra lärandemål. För högre betyg krävs dessutom väl godkänt i ett eller flera lärandemål.

Betyget A ges med fyra väl godkänt i uppfyllelsen av lärandemålen, B med tre väl godkänt, C med två väl godkänt, D med ett väl godkänt och E med enbart godkänt. I den händelse färre än fyra lärandemål uppfylls godkänt ges betyget F.

Generellt får alla gruppmedlemmar samma betyg. Projektdeltagare som inte har bidragit till gruppens arbete enligt förväntningar från andra gruppmedlemmar och kursledningen kan av examinator ges ett individuellt betyg.

Vid betyg Fx kan komplettering göras inom fyra veckor från kursledningens besked från granskning av inlämnat material (rapport). I annat fall sätts betyget F. Vid godkänd komplettering kan betyget bli E.

Övriga krav för slutbetyg

Genomförda projektuppgifter (PROJ1, 7,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AH2028

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AH201X Examensarbete inom området tågtrafikering eller marknad.

Kontaktperson

Anders Lindahl; anders.lindahl@abe.kth.se

Övrig information

Gammal kod: 1N1208