AH202X Examensarbete inom järnväg och tågtrafik, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Railway Operation, Second Cycle

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT18 för programstuderande

 • Perioder

  VT18 P3 (15,0 hp), P4 (15,0 hp)

 • Anmälningskod

  60805

 • Kursen startar

  2018-01-16

 • Kursen slutar

  2018-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Villkorligt valfri för TTGTM, year 3, 4

  Sökbar för andra masterprogram med hänvisning till behörighetskraven i kursplanen.

Lärandemål

Målet är att utveckla förmågan att tillämpa vetenskapliga metoder för att analysera problem och frågeställningar inom tågtrafikområdet, identifiera samt finna och jämföra olika alternativ och utvärdera dess lösning.

Målet är vidare att den studerande skall tränas i ett ingenjörsmässigt arbets- och redovisningssätt på vetenskaplig grund. Här ingår att planera och genomföra den process med problemdefinition, modell­bygge, analys och utvärdering som skall leda fram till slutresultatet. Dessutom att förbättra kunskaperna i muntlig presentation och skriftlig rapportskrivning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Examensarbetet ska minst omfatta informationssökning, litteraturstudier, teori- och metodbeskrivning samt resultatanalys. Tidsåtgången ska motsvara 20 veckors heltidsstudier. Förslag till examensarbeten formuleras av student, företag eller av Tågtrafikgruppen. Förslaget beskriver bakgrunden och den tänkta uppgiften på c:a en A4-sida. I samråd med handledare utarbetar studenten en projektplan med syfte och arbetsinsatsens art. En preliminär projektplan tas fram och diskuteras. Sedan examinator godkänt planen registreras den studerande på kursen. Detta presenteras sedan vid ett offentligt Förseminarium.

Examensarbetet ska resultera i en rapport som speglar ett vetenskapligt arbetssätt. Rapportmanuset ventileras på ett så kallat Slutseminarium. Vid detta deltar examinator och opponenter samt företags­representanter. Vid seminariet avgör examinator vilka omarbetningar / tillägg som studenten behöver göra. Examensarbetet kan senare godkännas utan ytterligare seminariebehandling.

Behörighet

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna, minst 60 högskolepoäng, skall vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas, där det åtminstone ingår:

 • AH2026 Grundkurs inom järnväg och tågtrafik eller motsvarande kunskaper.

Det är examinator som avgör om studenten har den fördjupning som avses och att studenten avklarat huvuddelen av studierna innan examensarbete påbörjats. Dispens kan efter prövning beviljas av grundutbildningsansvarig.

Examensarbetet skall normalt utföras under utbildningens sista termin.     

Litteratur

Litteratursökning och referat ingår i examensarbetet.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För godkänt arbete (inom de tre områdena tekniskt och vetenskapligt innehåll, process och presentation) krävs godkänd projektplan och godkänd slutrapport, seminariebehandling av rapport samt deltagande som opponent vid annat examensarbetsseminarium.

Ges av

ABE/Transportplanering, ekonomi och teknik

Kontaktperson

Anders Lindahl; anders.lindahl@abe.kth.se

Examinator

Albania Nissan <bibbi.nissan@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.